Публикувано на: 2011-09-01

01.09.2011г.

Софтуер за заплати Плюс Минус

1. Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. се определи нов размер на минималната работна заплата за страната. За целта в софтуер за заплати Плюс Минус са актуализирани всички документи и справки. В тези от тях, в които се прави проверка за МРЗ, такава е направена съобразно това, дали датата е преди или след 01.09.2011г., като не се изисква някаква допълнителна настройка.

2. НОВО! Съгласно Становище № 20-00-186/ 20. 07. 2011 г. относно задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс, бяха приети промени и въведени промени във осигурен 71. Досега този вид осигурен беше за - Членове на СИК и по Закона за избор на народни представители и Закона за избор на президент на Републиката, в новия си вариант обхваща - Членове на избирателни комисии по Изборния кодекс. За него се попълва Сметка за изплатени суми, като осигуровките са в зависимост дали лицето е или не е член на ЦИК.

  1. НОВО! В осчетоводяване на заплати е добавен бутон Запис за по - късно осчетоводяване. Опцията позволява да се запишат счетоводните операции във файл от модул ТРЗ и ЛС, които да се прочетат в модул Счетоводство. За целта документ accountingSalaries.pm се добавя в екран Документи с тип ЗАП, след което се отваря и в него се прочита, записаният предварително файл, чрез бутон Запис за по-късно осчетоводяване.

4. НОВО! В Платежни нареждания за самоосигуряващи се е добавена възможност да се настройват ТД на НАП, които се отнасят за самоосигуряващите се лица и земеделските производители. Промяната касае самоосигуряващи се лица, чието ТД на НАП, към което те са данъчно задължени лица, да е различно от ТД на НАП на фирмата.

5**. НОВО!** В справка Ваучери е добавена колона за пореден номер на ред.

Счетоводен софтуер Плюс Минус

1. НОВО! В документите Фактура продажба (facturam7.xls), Фактура продажба с ТО (facttom7.xls) и Фактура проформа (Factprof7.xls) е добавен бутон PDF. При избор на бутона, съответния документ се експортира във файл,с наименование invoice_<номера на документа>.pdf. Файла се съхранява в папка PDFExport, която се намира в главната директория на Плюс Минус.

Складов софтуер Плюс Минус

1. НОВО! Добавен е бутон Експорт в CSV в складовите справки Наличност в текущия обект, Ценоразпис, Складови операции, Документи, Документи подробно, Консигнации - Складови операции, Консигнации - Документи подробно, Движение на всички стоки, Минимални количества, Рентабилност на стоките, Рентабилност на клиентите, Планиране на доставките, Стоки без движение, Комбинирана справка. При избор на бутона, изведената на екран информация се запомня във файл с име <име на справката>_<‘yyyymmdd’>_<‘hhmmss’>.csv , в папка Exports , която се намира в главната директория на програмата. Опцията се използва при необходимост от експорт на големи по обем данни.

Софтуер за магазин Плюс Минус - предназначен за автоматизиране на продажбите в магазини и търговски обекти.