Публикувано на: 2011-12-05

Софтуер за заплати

Направени са промени относно сумираното изчисляване на работното време.

- В графика по часове е добавена рекапитулация, с помощта на която се визуализира веднага колко е нормата и колко са отработените часове за месеца;
- В отсъствия по график е добавена възможност за приравняване на часовете в отсъствие към дни на 8 часа – полезно е, когато се работи на смени с различна от 8-часова продължителност;
- В изравняване на работното време е добавена отметка, с която при пресмятане на нормата, отсъствията се изчисляват в часове, а не дни;
- Добавена е възможност при изравняване на работното време, сумата на болничен за работодател също да се изчислява в часове – определя се с отметка; Освен направените промени, в сумираното изчисляване на работното време е запазен и досегашния начин за въвеждане и изчисляване на отсъствията в дни. По този начин всеки потребител ще може да прецени кой от двата варианта да използва;
- Променено е и зареждането и използването на Полагаем отпуск, съгласно промяната в КТ чл. 176а, в сила от 01.03.2011г.

Счетоводен софтуер

- Разработен е нов вид на Годишния финансов отчет, Годишния отчет на нефинансовите предприятия Годишен отчет за дейността на ЕТ. Справките се стартират от меню Отчети/Годишни отчети;
- В документите **Фактура покупка** /facturap7.xls/ и **Фактура покупка с ТО** /facttop7.xls/ са добавени полета **Сума ЧДК 20%, Сума ДК 20%, Сума БДК, Сума ЧДК 9%, Сума ДК 9%****;
- В **Справка - Декларация по ЗДДС** (стартира се чрез избор от менюто Отчети/Справки и дискета за ДДС), когато за отчетния период на справката стойността на клетка 19 е положително число, в клетка 33 автоматично се извежда коефициента, записан в документ Коефициент с тип КОЕФ и име на файл koefdds.xls. Датата на документа трябва да е през текущата година;
- В справка **Отчети по журнал на операциите** e добавена възможност за извеждане на справка за счетоводните операции към документите, които са постъпили в дневниците за ДДС в определен месец;
- В справките **Оборотна ведомост синтетична, Оборотна ведомост аналитична, Оборотна ведомост за сметка, Оборотна ведомост за аналитичност** e добавена възможност след като се коригира стойност или количество, резултатните данни в крайно салдо за периода и в суматорите на колоните да се преизчисляват автоматично. Добавена е и допълнителна настройка, в случай че е необходимо променените данни да се оцветят в различен цвят, за да се отличават.

Складов софтуер

Добавена е настройка за ширината на колоните и брой знаци след десетичната запетая при експорт в складовите справки:

Наличност в текущия обект, Наличност във всички обекти, Инвентаризационен опис, Ценоразпис, Складови операции, Документи, Документи подробно, Консигнации - Складови операции, Консигнации - Документи подробно, Банка и каса, Движение на всички стоки, Минимални количества, Наличност към дата, Рентабилност на стоките, Рентабилност на клиентите, Планиране на доставките, Стоки без движение, Комбинирана справка, Месечна справка.

При избор на бутона, изведената на екран информация се запомня във файл с име **<име на справката>_<‘yyyymmdd’>_<‘hhmmss’>.csv **, в папка **Exports **, която се намира в главната директория на програмата.

За целта трябва да се избере бутон Настройка и в новоотворилия се екран да се зададе размер в колона Експорт ширина и брой знаци в колона Експорт число.

безплатна програма за фактуриране - лесно, бързо и удобно издаване на фактури и платежни документи