Публикувано на: 2011-09-13

На  22.02.2011 г.  Народното събрание прие Закон за ограничаване на плащанията в брой.

Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната.

Законът не се прилага при:

1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;

2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;

3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;

4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;

5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;

6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.;

2. на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.

Ограничението се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Освен чрез банков превод, сумите над 15 000 лв., ще могат да се  внасят и по платежна сметка. Това на практика означава, че разплащанията ще могат да се извършват и чрез други платежни институции (като например пощенските оператори или системата Easypay), а не само чрез търговските банки.

Който извърши или допусне извършването на нарушение, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице.При повторно нарушение размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция – 100 на сто от размера на направеното плащане.

В счетоводен софтуер Плюс Минус начинът на плащане се посочва още с попълването на документа.

-       При сложена отметка в брой в полето плащане, документът автоматично ще се закрие като платен и програмата ще осчетоводи движение на сметка Каса в лв: при плащане сметка 501 ще се кредитира, а при въвеждане на приход съответно дебитира.

Програмата позволява автоматично след запомнянето на документа да се разпечатва РКО или ПКО при плащане в брой. Това става ако се сложи допълнителна отметка ПКО при плащане в брой, съответно РКО при плащане в брой.

-       При сложена отметка по сметка в полето плащане, документът остава неплатен.

-       Във фактурите за покупка при сложена отметка с подотчетно лице,без  допълнителна отметка с авансов отчет документът се закрива като платен, като програмата ще осчетоводи плащане по сметка 422. Когато допълнителната отметка с авансов отчет е сложена, документът остава неплатен, защото предстои да се плати с документ Авансов отчет (AO, AvansOtch.xls)

-       В документ Касови продажби е реализиран и вид на плащане с карта. При сложена отметка в полето Плащане с карта, документът остава неплатен.

Счетоводен софтуер Плюс Минус позволява подробно следене на разплащанията с партньорите. Използва се съвсем проста логика: Всички първични документи: Фактури за покупка, продажба, инвойси, Стокови и Складови разписки са „родителски документи“. Документите , с които се записва плащането към тях- РКО и ПКО, +ББ,-ББ,+БВ,-БВ , АО са „дъщерните документи“. Първо се въвеждат родителските документи. Дъщерният документ се въвежда след това, като при неговото попълване програмата дава автоматично възможност да се посочи  (да се свърже) за кои родителски документи той се отнася. Така се записва връзка между платежния  документ и първичния  документ.

Въведени по този начин, първичните документи и плащанията по тях могат да бъдат проследени в няколко справки:

-       Печат на всички документи по хронология и по партньори

-       Печат на всички документи по хронология и по партньори само неплатените

-       Отчети/Задължения на партньорите

-       Каса на партньора в склада и др.

Когато първо се налага да се въведе „дъщерният документ“ , а след това „родителският“, програмата не може да осъществи автоматично свързване и няма възможност да се запише връзка между тях. Тогава това става ръчно с използването на опцията Операции/Обвързване на платежни документи.

Още полезна информация за начините на плащане и следене на задълженията можете да прочетете в страницата на нашия софтуер за магазин.