Публикувано на: 2011-05-10

При сумирано изчисляване на работното време и при работа по графикплатения годишен отпуск се изчислява в работни дни по календар /за разлика от обезщетението за временна неработоспособност или за бременност  и раждане, които си изплащат по графика на осигуреноно лице/ - софтуер за заплати Плюс Минус.

Относно ползването на платен годишен отпуск в гореспоменатия случай - Министерството на труда и социалната политика е изразявало становище за работници и служители, които работят по график. Независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) платения годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от Кодекса на труда се ползва в работни дни по календар. В този смисъл са писма № 26-00-5 от 10.01.1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 г. на Министерството на труда и социалната политика.

Дните на неплатения отпуск се броят в зависимост от това, как са поискани от работника или служителя – в календарни дни или в работни дни.

Съгласно раздел І, т.1 от Указания № 91-01-201 от 15.08.2003 г. относно изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, при сумирано изчисляване на работното време, както и при работа на дневни сменни графици, паричното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което се числи, включено в периода на временната неработоспособност.

Следователно, дните за които работникът или служителят получава парично обезщетение за временна неработоспособност (по графика) се броят като работни дни за съответния период.

Относно писмата, които се споменават -  № 26-00-5 от 10.01.1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 г. на Министерството на труда и социалната политика, при запитване от колега счетоводител, къде могат да бъдат намерени, отговора получен от Емил Мирославов е следния –

Димитрова:Къде да намеря писма № 26-00-5 от 10.01.1996 г, № 26-00-284 от 1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 г. на МТСП?

Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Отговор

По посочените, данни не могат да бъдат намерени….

Писмата на МТСП изразяват становища по конкретни запитвания. Тези становища обаче имат експертен характер, поради което не са задължителни за изпълнение, още повече за съда, който е независим при постановяване на своите актове.

Тези документи са от масово-типов характер с краткосрочно справочно значение по смисъла на Закона за Националния архивен фонд, поради което техният срок за съхранение в архива на МТСП е 5 години.

Поради това отговори на молби, жалби и запитвания на граждани, организации и ведомства по прилагане на трудовото и осигурителното право, които са изпратени с писма от преди повече от 5 години, не могат да бъдат намерени в архива на МТСП.

За предоставяне на отговори на молби, жалби и запитвания на граждани, организации и ведомства по прилагане на трудовото и осигурителното право, чиито 5- годишен срок не е изтекъл, можете да подадете заявление по чл. 11 от Закона за достъп до обществена информация.

Образец на заявление за достъп до обществена информация можете да намерите в сайта на МТСП – рубрика “Услуги”.

Ако обаче зададете конкретен въпрос, свързан с прилагане на трудовото и осигурителното право, ще Ви бъде дадено актуално становище на МТСП по него.

Въпреки, че писмата не се пазят на сайта на Министерството на труда и социалната политика, на въпросът зададен от госпожа Димитрова, за служител работищ по график, отново отговорът е бил позован на гореспоменатите 2 писма. В случая – тъй като писмата сами по себе си не са норматив, е добре, при възникване на подобен въпрос, да се отправи писмено запитване, на което да се даде актуално становище от МТСП.

Един нагледен пример, за изчисляване на платен годишен отпуск при работа по график –

  1. Лицето “Х” работи 20 работни дни от месеца /при 20 работни дни/, но не от понеделник до петък – а по график, което включва и събота и неделя. Ако използва 3 дни от отпуска си – следва да работи 17 дни. Ако тези 3 дни включват събота и неделя, които реално са почивни дни – може да се стигне до ситуация, в която лицето ползва 3 дни платен отпуск, а да трябва да работи  18 – поради разминаване в календарните дни, за които е пуснат отпуска и графика му за месеца. Тук се изхожда от позицията, че платения отпуск се планира предварително и следователно, графика трябва да бъде нагласен, спрямо планирания платен годишен отпуск. Ако все пак графика не е съобразен с платения отпуск, трябва да се направи разместване на самия график – например ако лицето работи вторник, четвъртък, събота и неделя – и си пусне отпуск неделя, понеделник и вторник – 3 дни – отпуска може да се отрази разпокъсано –и да се запази графика му
  2. Лицето “Х” работи 20 работни дни от месеца /при 20 работни дни/, но не от понеделник до петък – а по график, което включва и събота и неделя. Иска да си използва целия платен отпуск накуп – предварително се планира графика така, че лицето да не е на работа през този месец.
  3. В случаите на отпуск по чл. чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ – за тези случаи в Наредбата за Работното време и отпуските е предвидено следното - Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът и служителят има право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползува в първите 2 работни дни след нея.