Публикувано на: 2011-05-03

Новият режим на ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите произтича от новостите в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (“Държавен вестник”, бр. 21 от 15.03.2011 г.), както и в Кодекса на труда в сила от 30.07.2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 2010 г.) и 01.03.2011 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 2011 г.). Съгл. чл. 173, ал. 1 от КТ, до 31 декември на предходната календарна година работодателят е длъжен да утвърди график за ползването на този отпуск. Според разпоредбите на чл. 37б от НРВПО, в графика се включват всички работници и служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година. В случаите когато работниците или служителите нямат 8 месеца трудов стаж в годината на постъпването си на работа за първи път, в графика се включва и частта от платения годишен отпуск, придобита за предходната календарна година. Работодателят включва в графика и определя времето на ползване на платения годишен отпуск на работниците и служителите, които са били поканени да определят времето на ползването на платения годишен отпуск, но не са направили това. За работници и служители, които не са били на работа към датата на утвърждаването на графика, както и такива, които са постъпили на работа след утвърждаването му, съгл. чл. 37в, ал. 1 от НРВПО, работодателят е длъжен да допълни графика.

Прочетете интересна информация за нашия софтуер за строителство Плюс Минус.

Работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за утвърдения график и да държи на тяхно разположение на подходящо място в предприятието екземпляр от него.

Отлагането на полазването на платения годишен отпуск за следващата календарна година е допустимо само поради важни производствени причини, но не повече от 10 работни дни. Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. В случай, че в този период той се намира в друг отпуск - например за временна неработоспособност, служебни, творчески, ученически и др., той може да ползва полагащия му се отпуск по друго време, но пак в рамките на същата календарна година, за която се полага. Работниците и служителите, които не са могли да ползват целия платен годишен отпуск за 2010 г., ще могат да го направят до края на 2012 година, като приоритетно ще се ползва отпускът за текущата календарна година.

В случаите, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Изключение са случаите на чл. 176, ал. 4 КТ (отлагане на ползването на платения годишен отпуск поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск), когато давностният срок започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа. Трябва да се подчертае, че посоченото се отнася за отпуските полагащи се за 2010 г. и следващите години. Натрупаните неизползвани отпуски до края на 2009 г. могат да се ползват докато съществува трудовото правоотношение, като няма пречки да се съставя график за тяхното ползване, с оглед съобразяване на интересите и на двете страни по трудовото правоотношение.

Софтуер за заплати Плюс Минус дава възможност за лесно и удобно планиране, отчитане и провизиране на платения годишен отпуск, както и за създаване на графици.

Източник:  Министерство на труда и социалната политика