Публикувано на: 2011-06-02

Една от важните промени в Кодекса на труда е въведеното задължение платеният годишен отпуск да се ползва по график до края на календарната година, за която се полага. За целта до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, и същевременно с това да не нарушава нормалните производствени процеси в предпиятието. Преди утвърждаването на графика работодателят е длъжен да покани всички работници и служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

Съдържание

Графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът, и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск.

Изготвяне и информиране

Работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за утвърдения график по ал. 3 и да държи на тяхно разположение на подходящо място в предприятието екземпляр от графика. В случай че в периода, посочен в графика по чл. 173, ал. 1, работникът или служителят се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година. В графика се включват всички работници и служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година, включително и тези, които въпреки, че са били поканени да определят времето в което ще ползват полагаемия си отспуск, не са направили това. В графика, може да се включи, полагаемия, но отложен отпуск, както и неизползвания до 01.01.2010г. Единствено изключение, като незадължителни да присъстват в план графика са сезонните работници.

Промени и допълнения

Работодателят допълва графика за работници и служители, които не са били на работа към датата на утвърждаването му, както и за работници и служители, които са постъпили на работа след утвърждаването му. При възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер графикът може да се изменя по реда на чл. 173, ал. 1 КТ. Предвидени са няколко случая, в които работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие: 1. по време на престой повече от 5 работни дни; 2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред; 3. в случай че до определената в графика по  начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му.

Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

Отлагане на платен годишен отпуск

Работодателят може да отложи платеният годишен отпуск заложен в графика на основание – чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда, а именно поради важни производствени причини. Отложеният на това основание отпуск може да бъде в размер на не повече от 10 работни дни. Работодателят може да отложи отпускът, на това основание, както за конкретен работник или служител така и за цяло структурно или организационно звено. Отлагането на платения годишен отпуск от страна на работодателя задължително е в писмена форма, като същия трябва да уведоми своевременно работниците и служителите, за които се отнася отлагането. Няма задължение за работодателя да иска разрешение от работниците или служителите за отлагането на това основание. Правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, за която се полага този отпуск.

Платеният годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете. В този случай платеният годишен отпуск се ползва наведнъж в календарната година, в която е отпаднала причината за неползването му. Когато платеният годишен отпуск е отложен при тези условия, правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

Въпроси от практиката

В софтуер за заплати Плюс Минус има всички необходими документи и справки за планиране, отчитане и провизиране на платения годишен отпуск, както и за създаване на графици.

1. Как се постъпва, когато служител носи молба за отпуск, която не съвпада с вече утвърдения график?

Съгласно чл. 173, ал. 8 от КТ работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176 от КТ. Поради това работодателят има задължение да разреши ползване на поискан от работника или служителя платен годишен отпуск, само когато отпускът е поискан за периода, посочен в графика. Ако работникът или служителят пожелае да ползва отпуск за период, който не е посочен в графика, работодателят не е длъжен, но ако прецени може да разреши ползването, поради което не е необходимо да променя графика.

2. Към кого трябва да се обърнем, ако работодателят не ни позволи да ползваме планирания си платен годишен отпуск?

Когато работодателят не разреши ползването на отпуска за периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително – ал. 9 на чл. 173 от КТ. В случай, че работодателят нарушава трудовото законодателство, следва да се сигнализира инспекцията по труда по седалището на предприятието.

3. Може ли след като изтече болничния за гледане на малко дете, да се излезе веднага в платен отпуск или трябва да има между тях отработени дни?

Платеният годишен отпуск се ползва в съответствие с утвърдения график, като без значение е обстоятелството, дали преди него е ползван друг вид отпуск.

4. Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ползва платен годишен отпуск?

Да, има право да се ползва платен годишен отпуск по реда на чл. 172 и сл. от Кодекса на труда в съответствие с утвърден от работодателя график.

5. Как може да се измени утвърдения за годината график за ползване на платения отпуск, както от работника, така и от страна на работодателя?

Съгласно чл. 37в, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, при възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер графикът може да се изменя по реда на чл. 173, ал. 1 КТ.

6. При изготвянето на графика са планирани отпуските от 2011 и 2010 година. Може ли отпуски от предходни години, да бъдат поискани, при условие, че не са включени в графика?

Платените годишни отпуски преди 2010 г.  могат да се ползват от работника или служителя до прекратяването на трудовия договор. Поради това няма пречка да се ползва с разрешение на работодателя без да е включена в графика за отпуските за 2011г.