Публикувано на: 2011-05-14

Източник: Информационна система на НАП „Въпроси и отговори”

ВЪПРОС: Според изложеното в запитването, член на Съвета на директорите в акционерното дружество (АД) има сключен договор за управление с дружеството. Лицето е пенсионер. Приложима ли е разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО в този случай?

ОТГОВОР: На основание 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (изм. ДВ, бр. 105 от 2006 г.) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове.

Съгласно чл. 1, ал. 5 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (изм. ДВ, бр. 19 от 2008 г.) осигурителните вноски за лицата, посочени в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, се внасят върху полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

За лицата, родени след 31.12.1959 г. се внасят осигурителни вноски и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски се начисляват върху доходите, за които се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал. 6 от КСО).

Здравното осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – на база дохода, върху който се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.

Според разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите, когато упражняват дейностите по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 по реда на този кодекс.

Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се причисляват към групата на осигурените лица, изброени в чл. 4, ал. 1, т. 1-8 от КСО. Упражняваната от тях дейност за целите на общественото осигуряване се третира като дейност по ал. 1, а не по ал. 3 на чл. 4 от КСО.

Предвид изложеното, разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО е неприложима във Вашия случай. Лицето, което има сключен договор за управление и контрол като член на Съвета на директорите на АД, е задължено да се осигурява по описания по-горе ред, независимо че получава пенсия.

Нормативни актове:

Как се въвежда пенсионер, който има сключен договор за управление в софтуер за заплати Плюс Минус, можете да научите от помощната информация към програмата.

  • КСО – 4, ал. 1, т. 7 и ал. 6, чл. 127, ал. 1, чл. 157, ал. 6;
  • ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1;

НЕВД – чл. 1, ал. 5