Публикувано на: 2015-12-23

От 01.01.2016 влиза в сила нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване . Разпоредбите касаят нов начин за подаване по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност или упълномощените от тях лица и осигурителните каси.

Основни промени:

1. От 1 декември 2015 г., осигурителите и самоосигуряващите се лица, които ще представят по електронен път данните от документите за изплащане на паричните обезщетения, могат да се регистрират като потребители на уеб услугите на НОИ с квалифициран електронен подпис. Регистрацията е еднократна и се извършва онлайн на страницата на НОИ.

2. Отпада подаването на POPP2015.txt и POPO2015.txt. Вместо тях ще се подават 3 нови файла:

-  Удостоверение Приложение 9  - Pril9_ddmmyyyy_n.xml

-  Удостоверение Приложение 10 - Pril10_ddmmyyyy_n.xml

-  Удостоверение Приложение 11 - Pril11_ddmmyyyy_n.xml

3. Нов срок за подаване на данните за изплащане на паричните обезщетения. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно правото на парично обезщетение се представят в НОИ в следните срокове:

  • от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението на осигурителя;

  • от самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетенията, се представят в НОИ в следните срокове:

  • от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси – в срок до 3 работни дни от получаване на декларация или заявление-декларация по чл. 5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства по чл. 10

  • от самоосигуряващите се лица - в срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение.

4. Кратко описание на трите приложения:

** Удостоверение Приложение 9**  - служи за за подаване на данни от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси относно правото на парично обезщетение по издадени болнични листи.

-   Заменя Приложение 15.

-   Отнася се както за наетите лица, така и за СОЛ

-   Тип на документ: 0 Удостоверения към болничен лист

Удостоверение Приложение 10 - служи за за подаване на данни от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси относно правото на парично обезщетение по представени документи относно парични обезщетения при бременност и раждане отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2-до 5 години /приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8)

-  Отнася се само за наетите лица

-   Тип на документ: 1 Удостоверения за заявления-декларации от осигурител

-  Въвежда се  Номер на заявление-декларация, приложение към НПОПДОО

-  Въвежда се  Вид парично обезщетение

-   Въвежда се Качество на лицето, за което се иска изплащане на обезщетение

-   Въвежда се Основание от Кодекса на труда, на което се разрешава отпускът.                                                                                                                                                    

Удостоверение Приложение 11- служи за за подаване на данни от самоосигуряващите се лица относно правото на парично обезщетение относно парични обезщетения при бременност и раждане отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2-до 5 години

-   Отнася се само за самоосигуряващите  лица

-   Тип на документ: 2  Удостоверения за заявления-декларации от самоосигуряващи се

-   Въвежда се Вид дейност на самоосигуряващото се лице

-   Въвежда се  Вид парично обезщетение

-   Въвежда се Качество на лицето, за което се иска изплащане на обезщетение

5. Важни Параметри за трите документа:

  • Код на операция: Представяне/Корекция/Заличаване: 0 - представяне 1 - корекция 2 – заличаване

  • Флаг за удостоверени/ променени обстоятелства: 1 - попълнен раздел I. - Удостоверени обстоятелства; 2 - попълнен раздел  - Удостоверени промени обстоятелствата; 3 - Попълнени и двата раздела

При код на операция 0 – представяне, може да се подават веднъж данни със стойности на  Флаг за удостоверени/ променени обстоятелства 1 - попълнен раздел I. - удостоверени обстоятелства и 3 - попълнени и двата раздела. С код на операция 0 - представяне може да се подават многократно данни със стойност на  Флаг за удостоверени/ променени обстоятелства 2 - попълнен раздел  II. - удостоверени промени в обстоятелствата.

При код на операция 1 - корекция, представяните данни във всеки раздел по отделно - удостоверени обстоятелства и удостоверени промени в обстоятелствата, подменят актуалните налични данни за документа към момента на обработката в НОИ, т. е. следва да се подадат коригираните и всички други подавани вече в НОИ данни от дадения раздел, а от другия, ако не се променят - може да не се подават.

При код на операция 2 - заличаване, се заличават актуалните налични данни за документа към момента на обработката в НОИ, според избраната стойност на  Флаг за удостоверени/ променени обстоятелства: при 1 - попълнен раздел I. - удостоверени обстоятелства; и 3 - попълнени и двата раздела, се заличава всичко за документа; при 2 - попълнен раздел  II. - удостоверени промени в обстоятелствата, се заличават само подадените промени в обстоятелствата.

Повече информация за работа с приложения 9, 10 и 11 в софтуер за заплати Плюс Минус можете да научите от помощната информация към тях.