Отчитане на естествени фири в Плюс Минус

Естествената фира е количествено намаление на теглото и обема на материалните запаси при съхраняване, продажба, подготовка за продажба, разпределяне и транспорт ...

Публикувано на: 2022-10-17

Според чл. 1 от НАРЕДБА № 13а-10403 естествената фира е количествено намаление на теглото и обема на материалните запаси при съхраняване, продажба, подготовка за продажба, разпределяне и транспорт, както и вследствие на изпаряване, изветряване, изсушаване, размерване, разпиляване и изтичане при условия на правилно и добросъвестно манипулиране с тях. Количествени намаления в резултат на разваляне, повреда, бракуване, неправилно манипулиране не се считат за естествена фира.

Условията, на които трябва да отговарят стоките за признаване на естествени фири:

 • да са от такова естество, че в тях обективно да протичат физико – химични процеси, които да намаляват количеството или обема им;

 • да са фактически съхранявани в отчетния обект, а не да са преминавали само по документи;

 • да са били реално претеглени при приемането, превозването и продажбата им.

Естествени фири не се признават за стоки:

 • които се продават на бройки в специална опаковка и определен грамаж;
 • които се съхраняват и превозват в херметическа опаковка и течни стоки в стъклена опаковка.

Стоки, за които може да се установят естествени фири са например: зърнени храни, варива, млечни продукти, оцет, вино и др.

От гледна точка на ЗДДС (чл. 80, ал. 2, т. 3) не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79 от ЗДДС в случаи на липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири.

Съгласно чл. 28, ал. 3, т. 2 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводните разходи за липси, когато се дължат натехнологичен брак или промяна на физико-химичните свойства , установени с нормативен акт или с фирмени стандарти и в обичайните за съответната дейност размери.

Установяване на естествени фири

Процедурата по констатиране и признаване на материалните запаси, за които са налице естествени фири, е следната:

 • издава се Заповед за провеждане на Инвентаризация (от ръководитея на организацията), с която се назначава състава на комисията, която ще я извърши;
 • извършва се фактическа проверка на количествените и стойностните параметри на материалните запаси.

В случай че установените наличности са по-големи от посочените по складови и счетоводни данни са налице излишъци , а ако са установени по-малки от посочените са налице липси.

 • извършва се компенсация (ако е възможна) между установените липси и излишъци, при условие че между тях има непосредствена причинна връзка;
 • след това се установяват действителните липси.

Липсите възникват в следствие на стихийни бедствия; по вина на служителите; кражби; естествени фири и др.

 • определя се дали липсващите стоки отговарят на условията за признаване на естествени фири.

Фирите се признават до размера на действителната липса, но не повече от пределната норма посочена в съответната таблица към НАРЕДБА № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им.

Правилно е фирите да се начисляват върху количеството стоки, което включва както установената в началото на проверявания период наличност, така и постъпленията през периода.

Документиране

В действащата нормативна уредба няма конкретни предписания относно документирането на установените естствени фири.

За отчитане на разходите в рамките на пределните норми за фири в практиката се използва Протокол за одобряване на естествени загуби (фири). Документът се съставя от комисията, назначена за оформяне на резултатите от инвентаризацията.

За да бъдат признати разходите за фири за данъчни цели, протоколът следва да съдържа:

 • реквизитите регламентирани в чл. 6, ал. 3 от Закон за счетоводството;
 • допълнителна информация, факти и обстоятелства, които недвусмислено доказват основанието за признаване на естествени фири – номер на заповедта, съгласно която се извършва инвентаризацията; членове на комисията; обект, в който са съхранявани стоките; процента на пределната норма на фира.

Отразяване в складов софтуер и софтуер за производство Плюс Минус

За описване на установената фактическа наличност в складов софтуер Плюс Минус се използва документ Инвентаризационен опис, който се стартира от Операции / Инвентаризация (с тип ИНВ и файл storeInventory.pm). В операцията действителните количества на стоките се въвеждат ръчно, чрез баркод четец или чрез импорт на файл.В зависимост от резултата, след запис на Инвентаризацията автоматично може да се стартира Протокол за брак (с тип БР и файл brak.pm) и / или Протокол за излишъци (с тип ЗИ и файл zaprizl.pm).

За документиране компенсирането на липсите с излишъци се използва документ Складова разписка за компенсиране на липси и излишъци (с тип СРС и файл sklrazps.pm).

За отчитане намаляването на материалните запаси поради естествените фири в софтуер за производство Плюс Минус се използва документ Протокол за фири (с тип ПФ и име на файл prProtocolWastage.pm). В документа се залага начално количество на стоката и Норма за % фира (от таблиците за пределни норми на естествените фири приложени към НАРЕДБА № 13а-10403) и автоматично се изчислява очакваното количество по норма. Фактическото количество фира се въвежда ръчно и то не може да превишава размера на очакваното.

В Протокол за фири за тип на сделката е посочено Необлагаема и не се начислява ДДС.

В документа по подразбиране са зададени следните счетоводни операции за разходите за фири:

Д-т с / ка 609 Други разходи

К-т с / ка 302 Материали с аналитичност името на материала

Операцията се записва по средна цена на материала от склад, а при включена отметка Изписване по средна цена в АП, по средна цена от Аналитични признаци.

От поле Фири на (от екран Настройки към документа) се избира вида на артикула (материали, продукция и стоки), което определя и счетоводните операции.

Разгледайте: складов софтуер, софтуер за производство.

Установяване на естествени фири

Документиране

Отразяване в складов софтуер и софтуер за производство Плюс Минус