Отсъствия при осиновяване на дете и отразяването им в Плюс Минус

При осиновяване на дете, осиновителката или осиновителят, който сам е осиновил дете, имат право на следните отпуски: отпуск при осиновяване на дете до 5г., отпуск за гледане на дете до 2г. и неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г.

Публикувано на: 2023-01-20

Отпуск за гледане на дете при осиновяване

При осиновяване на дете, осиновителката или осиновителят, който сам е осиновил дете , имат право на следните отпуски:

Отсъствия при осиновяване на дете 1

Отсъствия при осиновяване на дете 1

1. Отпуск при осиновяване на дете до 5г. по чл.164б от КТ - за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст (чл.164б, ал.1 за осиновителка и чл.164б, ал.5 за осиновител, който сам е осиновил дете).

За отпуска се изплаща обезщетение по чл.53в, ал.1 от КСО, ако лицето има 12 месеца осиг.стаж. В чл.164б, ал.2, 3 и 5, и в чл.167 от КТ са описани условията, при които отпускът може да се ползва от осиновителя (съпруг на осиновителка), бабата или дядото на детето.

За ползването на отпуск по чл.164б от КТ, служителят подава при работодателя:

 • Заявление декларация – приложение №5 към НПОПДОО – представя се от осиновителка / осиновител, който сам е осиновил дете. Представя се и от осиновител (съпруг на осиновителка), баба или дядо, когато те ще ползват отпуска, на база разпоредбите в чл.167 от КТ (при смърт или тежко заболяване на осиновителката / осиновителя, който сам е осиновил детето).

или

 • Заявление декларация – приложение №6 към НПОПДОО – представя се от осиновител (съпруг на осиновителка), баба или дядо, когато те ще ползват отпуска на база разпоредбите в чл.164б, ал.2, 3 и 5 (след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, със съгласието на осиновителката / осиновителя, който сам е осиновил детето)

В софтуер за заплати ПЛЮС МИНУС, това отсъствие се отразява по следния начин:

 • Въвежда се отсъствие с код 43 Осиновяване на дете до 5г., когато служителят има 12 месеца осиг.стаж и право на обезщетение от НОИ, или отсъствие с код 44 Непл.отпуск осиновяване на дете до 5г., когато служителят няма необходимия осиг.стаж.

 • Попълва се и се записва Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9 или Удостоверение Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 за самоосигуряващи се лица. Приложенията се стартират автоматично след запис на отсъствие с код 43 или от Документи / Отпуски и болнични. В поле Основание се избира „При осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 1 от КСО", когато лицето е осиновителка или осиновител, който сам е осиновил дете, или в случаите по чл.167 от КТ. В полето се избира „При осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 календарни дни", когато лицето е осиновител (съпруг на осиновителка, баба или дядо, в случаите по чл.164б, ал.2, 3 и 5, при получено приложение 6.

 • Формира се файл с прил.10 / прил.11 за подаване в НОИ – от Операции / Опис обезщетения ДОО

2. Отпуск за гледане на дете до 2г. по чл.164 от КТ - след използване на отпуска за осиновяване по чл.164б, ако детето не е навършило 2г, може да се ползва допълнителен отпуск по чл.164, ал.1 от КТ до навършване на 2г.от детето.

Този отпуск също е с право на обезщетение – по чл.53 от КСО. В чл.164, ал.3, и в чл.167 от КТ са описани условията, при които отпускът може да се ползва от осиновителя (съпруг на осиновителка), бабата или дядото на детето.

За ползването на отпуск по чл.164 от КТ, служителят подава при работодателя: Заявление декларация – приложение №7 към НПОПДОО

В софтуер за заплати ПЛЮС МИНУС, това отсъствие се отразява по следния начин:

 • Въвежда се отсъствие с код 5 Гледане на дете.

 • Попълва се и се записва Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9 или Удостоверение Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 за самоосигуряващи се лица. Приложенията се стартират автоматично след запис на отсъствие с код 5 или от Документи / Отпуски и болнични. В поле Основание се избира „За отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от КСО".

 • Формира се файл с прил.10 / прил.11 за подаване в НОИ – от Операции / Опис обезщетения ДОО

3. Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г. по чл.167а от КТ - след използване на отпуските по чл.164б и 164 от КТ, всеки от осиновителите (осиновителка и съпруг на осиновителка) има право на 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г, като 5 месеца от тях може да се прехвърлят на другия съпруг.

Ако осиновител сам е осиновил дете и в случаите, посочени в чл.167а, ал.4, може да се ползва неплатен отпуск за период от 12 месеца.

За ползването на отпуск по чл.167а от КТ, служителят трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително (чл.167а, ал.7).

В софтуер за заплати ПЛЮС МИНУС, отсъствието се въвежда с код 41 За отгл.на дете до 8г, чл.167а от КТ

Други видове отпуск при осиновяване

Извън случаите, в които осиновителката прехвърля правото на отпуск на нейния съпруг, и случаите по чл.167 от КТ, осиновителят (съпругът на осиновителка) има право на следните отпуски:

Отсъствия при осиновяване на дете 2

Отсъствия при осиновяване на дете 2

1. Отпуск по чл.164б, ал.8 – за период от 15 дни от датата на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършването на 5г.от детето.

За периода на отпуска се изплаща обезщетение по чл.53в, ал.2 от КСО, ако осиновителят има 6 мес.осиг.стаж.

За ползването на отпуск по чл.164б, ал.8 от КТ, служителят подава при работодателя: Заявление декларация – приложение №3 към НПОПДОО

В софтуер за заплати ПЛЮС МИНУС, това отсъствие се отразява по следния начин:

 • Въвежда се отсъствие с код 45 Отпуск при осиновяване на дете – осиновител.

 • Попълва се и се записва Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9 или Удостоверение Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 за самоосигуряващи се лица. Приложенията се стартират автоматично след запис на отсъствие с код 45 или от Документи / Отпуски и болнични. В поле Основание се избира „При раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 календарни дни".

 • Формира се файл с прил.10 / прил.11 за подаване в НОИ – от Операции / Опис обезщетения ДОО

2. Отпуск по чл.164в, ал.1 – за период от 2 месеца, когато осиновителят не е ползвал отпуск по чл. 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1.

Ако някой от изброените отпуски е ползван за период по-малък от 2 месеца, осиновителят има право на отпуск по чл.164в, ал.1 от КТ за остатъка до 2 месеца. За отпуска се изплаща обезщетение по чл.53ж от КСО.

За ползването на отпуск по чл.164б, ал.8 от КТ, служителят подава при работодателя: Заявление декларация – приложение №7а към НПОПДОО

В софтуер за заплати ПЛЮС МИНУС, това отсъствие се отразява по следния начин:

 • Въвежда се отсъствие с код 47 Отглеждане на дете до 8г – чл.53ж от КСО.

 • Попълва се и се записва Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9 или Удостоверение Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 за самоосигуряващи се лица. Приложенията се стартират автоматично след запис на отсъствие с код 47 или от Документи / Отпуски и болнични. В поле Основание се избира „За отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 53ж от КСО".

 • Формира се файл с прил.10 / прил.11 за подаване в НОИ – от Операции / Опис обезщетения ДОО

Отпуск за гледане на дете при осиновяване

Други видове отпуск при осиновяване