Отпуски за учащи (обучение)

Кодексът на труда дава широка закрила на работниците и служителите, във връзка с тяхно обучение, в учебно заведение.

Публикувано на: 2022-11-11

Кодексът на труда дава широка закрила на работниците и служителите, във връзка с тяхно обучение, в учебно заведение. Едно от тези права е свързано с използването на отпуск за подготовка за зрелостен или държавен изпит , но и за защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

Той може да се използва от всеки служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството(задочна, вечерна и дистанционна форма) със съгласието на работодателя.

С други думи, платен отпуск за обучение, съгласно Кодекса на труда, се предоставят на лица, чието основно качество е работник или служител, а не и на студенти , в редовна форма на обучение , чието основно качество е студент, а работят през свободното си време. За да бъде използването обаче законосъобразно, трябва да се спазят някои по-специфични изисквания на закона.

Платен отпуск за обучение

Отпуски за учащи 1

Отпуски за учащи - научете повече!

За да използва правото си на платен годишен отпуск, служителят следва да получи изрично писмено съгласие от работодателя за това.

Този отпуск е независим от останалите видове отпуски и може да се ползва без значение от наличието или липсата над други видове отпуски.

Това е отпуск, който може да се използва наведнъж или на части , като се използва за посещение на присъствените занятия, подготовка и явяване на изпити и т.н. Не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини.

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.

Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор на науките” - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя.

Неплатен отпуск за обучение

Отпуски за учащи 2

Отпуски за учащи - разгледайте!

Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери:

  • за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година;

  • за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни;

  • за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца;

Неплатеният отпуск по ал. 1 и 2 се признава за трудов стаж.

Важно условие отново е съгласието на работодателя. Съгласно чл. 171, ал. 2 на КТ когато няма съгласие , работникът има право само на половината неплатен отпуск, например 10 дни за подготовка и явяване на изпит, без да се иска съгласие на работодател.

Следва да имате предвид, че отпуските на учащите се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.

Отразяване в софтуер за Заплати Плюс Минус

Платен отпуск

Ако лицето има право да използва платен отпуск се използва отсъствие с код 25 Платен отпуск по чл.169 или код 26 Платен отпуск други.

Неплатен отпуск, с признаване на трудов стаж.

Ако лицето ползва неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж, в програмата това се отразява чрез едно от следните отсъствия. Ако здравните осигуровки са за сметка на лицето, се използва отсъствие с код 27 Непл.отпуск (лице).

Ако здравните осигуровки са за сметка на работодател, се използва отсъствие с код 02 Непл.отпуск (р-л).Ако нито служителят, нито работодателят трябва да плащат здравни осигуровки, може да се използва отсъствие с код 29 Непл.отпуск (бюджет).

Справка:

чл. 169, ал. 1, ал. 3 от Кодекса на труда

чл.171 от Кодекса на труда

чл.171а от Кодекса на труда

Научете повече за софтуер за заплати.

Платен отпуск за обучение

Неплатен отпуск за обучение

Отразяване в софтуер за Заплати Плюс Минус