Публикувано на: 2019-01-24

Съгл. чл.211, Параграф 2 от Директива 2006**/112/**ЕО(Директива за ДДС) държавите-членки в случай на внос на стоки от данъчнозадължени лица или определени категории такива, или от лица — платци на ДДС, могат да си начислят дължимия данък в Справката декларация по ДДС, като не са задължени да внесат данъка ефективно в съответното митническо учреждение.

Във тази връзка в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  се правят изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност .Добавена е нова ал.5 към чл.57, която гласи, че начисляването на данъка при внос по чл. 16 може да се извърши от вносителя, ако отговаря на условията на чл. 167а.

Внос по чл.167а може да се прилага от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:

1. извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3;

2. всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.;

3. регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса;

4. няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.

Отложеното начисляване на ДДС влиза в сила от 01.07.2019 г.

Вносителят декларира в подадения митнически документ за внос, че ще прилага отложено начисляване на данък при внос и е задължен да:

- издаде протокол по чл. 117, ал. 2 от закона в 15-дневен срок, считано от датата на възникване на данъчното събитие по чл. 54 от закона, в който посочва данъка на отделен ред;

- включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;

- посочи митническият документ за внос и протокола по чл.117 в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период;  

Условието за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит е вносителят дапритежава митнически документ за внос, в който лицето е посочено като вносител, и е спазило изискванията на чл. 57, ал. 6 - в случаите по чл. 57, ал. 5.

В счетоводен софтуер Плюс Минус трябва да се направи следното:

1.Попълва се Митническа декларация,тип на документа **+**МД, файл: md_Razp7.xls.В падащото меню в документа е добавено основание: Внос във връзка с чл.57 ал.5 от ЗДДС.

При избор на това основание:

- Митническия документ за внос се отразява в дневника за продажби за данъчния период, в който е начислен данъка, без за него да се попълва информацията в колони 10 и 12.

Необхидимо е в Сервиз/ Настройка на параметрите/ Документи и отчети – да се добави +МД в дневник на продажбите.

- Митническият документ за внос се отразява в дневника за покупките, като се попълва само информацията в колони от 1 до 8. В Митническата декларация е добавено поле Месец ДДС покупки – попълва се само, ако желаем митническия документ да влезе в месец, различен от текущия.

2. Попълва се Протокол по чл. 117 ал.1, тип на документа , файл: ProtokolES1.xls

Добавено е основание: Внос във връзка с чл. 57 ал. 5 от ЗДДС във връзка с чл. 49, ал. 4 от ППЗДС. При избиране на това основание, протокола ще влезе в дневника на покупки и продажби.

Издаденият протокол по чл.117 се отразява в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като за него задължително се посочва данъчната основа в колони 9 и 11, а данъка в колони 10 и 12.

При упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит, протоколът по чл.117 се отразява в дневника за покупките като за него се посочва данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колона 11.

Месец покупки се попълва, ако желаем да упражним правото на приспадане на данъчен кредит в месец различен от текущия.

В ДВ, брой 3 от дата 08.01.2019 е публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. В Дневниците за покупките и продажбите, наименованието на колона 8а се променя на „Доставка по чл.163а или внос по чл.167а от ЗДДС“ и издадения протокол по чл.117 във връзка с чл.57, ал.5 постъпва в дневниците в колона 8а с код „03“.

Вижте полезна информация и за нашата безплатна програма за фактуриране Плюс Минус.