Осчетоводяване на заплати

В програмен продукт Плюс Минус има няколко опции за осчетоводяване на заплати, осигуровки и аванси.

Публикувано на: 2023-10-13

В програмен продукт Плюс Минус има няколко опции за осчетоводяване на заплати, осигуровки и аванси.

Осчетоводяване на заплати в софтуер за заплати и прехвърляне към счетоводен софтуер

След като се начислят заплатите за определен месец, счетоводните операции могат автоматично да се изведат и запишат от модул Заплати / Операции / Осчетоводяване на заплати.

Стартира се основният шаблон от програмата с въведени счетоводни сметки, аналитичности, коментари, кодове от ТРЗ и видове осигурени лица. В горния десен ъгъл има помощно меню с предварителни настройки като операциите могат да се извеждат за определен месец, по вид заплати или аванси, по отдели, както и да се извършват други настройки преди извеждане.

След извеждане операциите могат да се разпечатат или експортират в Excel, съответно с бутони Печат и Експорт.

Счетоводните операции се записват по следните начини:

 • с бутон Запис – записва се документ с тип ЗАП. За да може документът да се преотваря и редактира от екран Журнал на документите в модул Счетоводство е необходимо да се добави в екран Документи с име Осчетоводяване на заплати, тип ЗАП и файл payrollAccountingSalaries.pm.

Документътсе прехвърля автоматично в модул Счетоводство , ако на същия компютър в същата директория има регистриран и модул Счетоводство или се работи в мрежа и модул Счетоводство е регистриран на друг компютър.

 • с бутон Запис за по-късно осчетоводяване - записва се файл с име payrollAccountingSalaries_номер на документа_ЕИК на фирмата.json в инсталационната папка на програмата в подпапка exports / payroll.

Записаният файл за по-късно осчетоводяване с разширение .json с бутон Зареди може да се зареди по-късно в модул Заплати , както и в модул Счетоводство -ако се работи локално и е нужно да се прехвърли в друга директория / друг компютър.

Редактиране на шаблон за осчетоводяване на заплати в софтуер за заплати Плюс Минус:

Шаблонът за осчетоводяване на заплати се редактира по следния начин:

 • Стартира се Операция / Осчетоводяване на заплати ;

 • Скрива се менюто с настройки ;

 • На допълнителните празни редове може да се добавят ръчно счетоводни сметки, аналитичности, коментари, кодове от ТРЗ и видове осигурени лица - В колона „Вид осиг. =" се попълват видовете осигурени лица, за които трябва да се извеждат данните, а в колона „Вид осиг. !=" – за които не трябва да се извеждат данните. _ Пример: _ Ако определени данни трябва да се извеждат само за вид осигурен 14, то само в колона „Вид осиг. =" се записва 14, а ако данните трябва да се извеждат за всички лица без тези с вид осиг. 14, то само в колона „Вид осиг. !=" се записва 14;

 • Могат да се коригират данните и на съществуващи редове ;

 • Открива се менюто с настройки – Може да се включат / изключат някои от следните отметки : Съкратен вариант на осчетоводяване след 2013 година , Скриване на нулевите редове , Изключване на данни записани от сметка за изплатени суми от друг период и Включване на данни записани със сметка за изплатени суми обхващаща минали периоди и по този начин да се извежда шаблонът;

 • В менюто с настройки се избира бутон Запиши настройки – Извежда се съобщение „Желаете ли да запишете настройките за всички фирми?". Ако се избере ДА , шаблонът ще е приложим за всички фирми, ако се избере НЕ – ще важи само за текущата фирма.

Шаблоните се записват в инсталационната папка на програмата в подпапка data / settings / payroll. За всички фирми шаблонът се записва във файлове с наименование: payrollAccountingSalaries_all.json и payrollAccountingSalaries_all_settings.json , а за една фирма - с наименование: payrollAccountingSalaries_ЕИК на фирмата.json и payrollAccountingSalaries_ЕИК на фирмата_settings.json.

ВАЖНО: Когато едновременно има записан шаблон за една конкретна фирма и за всички фирми, за да се коригира шаблонът за конкретната фирма трябва да се влезе във фирмата в Операции / Осчетоводяване на заплати, да се извършат необходимите корекции в шаблона и след избор на бутон Запиши настройки да се отговори отрицателно на съобщението. Ако е необходимо шаблонът за всички фирми да е приложим за всички фирми без изключение, то трябва в подпапка data / settings / payroll да се преименуват всички файлове с наименования: payrollAccountingSalaries_ЕИК на фирмата.json и payrollAccountingSalaries_ЕИК на фирмата_settings.json, в случай че има такива файлове. Ако е необходимо да се възстанови основният шаблон по подразбиране от Плюс Минус, то трябва в подпапка data / settings / payroll да се преименуват всички файлове.

Работа локално и работа в мрежа

Независимо от това дали се работи локалнo или в мрежа, промените по шаблоните за счетоводяване на заплати се запазват само в директорията, в която е инсталирана програмата и от която са записани (пр. plusminus7 / data / settings / payroll ).

Прехвърляне на шаблони в друга директория или на друг компютър

Записани шаблони от подпапка data / settings / payroll могат да се прехвърлят в друга директория / друг компютър в същата подпапка.

Осчетоводяване на заплати при работа само със счетоводен софтуер Плюс Минус:

За осчетоводяването на заплатите може да се използва:

 • Документ Осчетоводяване на заплати с тип ЗАП и файл payrollAccountingSalaries.pm;

 • Документ Мемориален ордер с тип МО и файл typeOperations.pm;

 • Да се създаде нов шаблон от Типови операции.

Подробно описание на работата с документите и операциите може да бъде намерена в меню Помощ / Ръководство или след отварянето им и избор на клавиш F1.