Публикувано на: 2015-05-18

Съгласно Кодекса на труда на служителите или работниците се изплащат следните видове обезщетения:

 1. Обезщетение по чл. 217 от Кодекса на труда (при трудоустрояване)

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

 • В картона на служителите в екран Основни се посочва вид осигурен 20.
 • В екран Заплати в код 111 Обезщетение обл. ръчно се записва сумата на обезщетението.

Върху сумата на обезщетението се начисляват осигуровки и се удържа данък по чл.42 от ЗДДФЛ.

Декларация образец 1:

Декларация образец 1 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.1 - за цялата фирма или Декларация обр.1- само за маркираните. Подава се до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се полага обезщетението на трудоустроеното лице, на което не е предоставена подходяща работа.

Декларация образец 6:

Декл.обр.6 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.6. От падащото меню:

За начислените осигуровки:

За Вид на плащането се избира: Дължими вноски съгласно чл.9 ал.3 т.4 КСО /вид осиг.20/. Като дата на Плащане/Начисляване се задава : 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Влизат данните от месец: (yyyymm):  посочва се месецът, в който е въведено обезщетението. Съгласно чл. 3 ал.3 т. 1 Декларация обр. 6 се подава в срока на декларация обр.1 и с вид на плащането 5.

За удържания ДОД:

За Вид на плащането се избира : Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ Като дата на Плащане/Начисляване се задава : Датата на последния календарен ден от месеца, в който данакът е удържан. Влизат данните от месец: (yyyymm) се въвежда: Месецът, в който е въведено обезщетението.

Декларацията се подава с вид на плащането 8 и се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

 1. Обезщетение по чл. 218 от Кодекса на труда (при бедствие)

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

 • Не се налага промяна на вида осигурен в картона на служителите.
 • В екран Заплати в код 111 Обезщетение обл. ръчно се записва сумата на обезщетението.

Върху сумата на обезщетението се начисляват осигуровки и се удържа данък по чл.42 от ЗДДФЛ.

Декларация образец 1:

Декларация образец 1 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.1 - за цялата фирма. Подава се заедно с данните за изплатените заплати за месеца, в който е въведено обезщетението.

Декларация образец 6:

Декл.обр.6 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.6. От падащото меню:

За начислените осигуровки:

За Вид на плащането се избира: Заплати Изплатени Като дата на Плащане/Начисляване се задава : датата, на която се изплаща възнаграждението. Влизат данните от месец: (yyyymm): въвежда се месецът, в който е въведено обезщетението. Декларация обр. 6 се подава в срока на декларация обр.1 и с вид на плащането 5.

За удържания ДОД:

Вид на плащането се избира : Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ Като дата на Плащане/Начисляване се задава : Датата на последния календарен ден от месеца, в който е данъкът е удържан. Влизат данните от месец: (yyyymm) се въвежда: Месецът, в който е въведено обезщетението. Декларацията се подава с вид на плащането 8 и се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

 1. Обезщетение по чл. 220 от Кодекса на труда (за неспазено предизвестие)

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

 • В колона Дни или колона Бр.месеци/заплати на меню Операции/ Обезщетения по КТ се въвеждат дните/месеците за които се дължи обезщетение.
 • При избор на бутон Запиши сумата на обезщетението автоматично се попълва в код 119 Обезщетение по чл. 220.

Обезщетението задължително се въвежда в последния месец, в който лицето е било в осигуряване поне 1 ден. Върху обезщетението не се дължат осигуровки, а само ДОД.

Декларация образец 1:

Декларация образец 1 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.1 - за цялата фирма. Сумата на обезщетението се включва в точка 31 и 31а на декл.обр.1. Подава се заедно с данните за изплатените заплати за месеца, в който е въведено.

Декларация образец 6:

Декл.обр.6 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.6. От падащото меню за удържания ДОД:

За Вид на плащането се избира : Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ Като дата на Плащане/Начисляване се задава : Датата на последния календарен ден от месеца, в който данакът е удържан. Влизат данните от месец: (yyyymm) се въвежда: Месецът, в който е въведено обезщетението Декларацията се подава с вид на плащането 8 и се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

 1. Обезщетение по чл. 221, ал. 1 от Кодекса на труда (при прекратяване без предизвестие)

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

 • В колона Бр.месеци/заплати на меню Операции/ Обезщетения по КТ се въвеждат месеците за които се дължи обезщетение
 • При избор на бутон Запиши сумата на обезщетението автоматично се попълва в код 120 Обезщетение по чл. 221.

Обезщетението задължително се въвежда в последния месец, в който лицето е било в осигуряване поне 1 ден. Върху обезщетението се удържа само ДОД.

Декларация образец 1 и Декларация 6:

Данните за декл.обр.1 и обр.6 се подават аналогично на обезщетението по чл. 220 от КТ.

 1. Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда (за оставане без работа)

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

 • В картона на служителите в екран Основни се посочва вид осигурен 27.
 • В меню Операции/ Обезщетения по КТ се въвежда периода на обезщетението
 • След избор на бутон Запиши сумата се попълва автоматично в код 124 Обезщетение по чл. 222 ал.1 в екран Заплати.

Върху обезщетението се дължат осигуровки и се удържа данък по чл.42 от ЗДДФЛ.

Декларация образец 1:

Файлът на декларацията се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.1 - за цялата фирма или Декларация обр.1- само за маркираните. Подава се до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа. Ако обезщетението обхваща два месеца декл.обр.1 се подава пооделно за всеки месец.

Декларация образец 6:

Декл.обр.6 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.6. От падащото меню:

За начислените осигуровки:

За Вид на плащането се избира: Дължими вноски съгласно чл.9 ал.3 т.5 КСО /вид осиг.27/ Като дата на Плащане/Начисляване се задава : Датата, на която е изплатено обезщетението Влизат данните от месец: (yyyymm) се въвежда : Месецът, в който е въведено обезщетението. Декларация обр. 6 за дължите осигуровки се подава в срока на декларация обр.1 и с вид на плащането 6.

За удържания ДОД:

Вид на плащането се избира : Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ Като дата на Плащане/Начисляване се задава : Датата на последния календарен ден от месеца, в който данакът е удържан. Влизат данните от месец: (yyyymm) се въвежда: Месецът, в който е въведено обезщетението Декларацията се подава с вид на плащането 8 и се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

Важно! Когато обезщетението обхваща 2 месеца декларация образец 6 се извежда в две колони т.е данните от двата месеца се посочват в различни колони.

 1. Обезщетение по чл. 222, ал. 2 от КТ (при болест) и ал. 3 (при пенсиониране)

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

 • В колона Бр.месеци/заплати на меню Операции/ Обезщетения по КТ се въвеждат месеците, за които се дължи обезщетение.
 • С избор на бутон Запиши сумата на обезщетенията автоматично се записва в код – 121 Обезщетение по чл. 222 в екран Заплати.

Тези обезщетения са необлагаеми – т.е. върху тях не се дължат нито осигуровки, нито ДОД. Съответно за тези обезщетения не се подават декларация образец 1 и декларация образец 6.

 1. Обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда (за неползван отпуск)

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

 • В колона Дни на меню Операции/ Обезщетения по КТ се въвеждат дните неизползван полагаем отпуск
 • При избор на бутон Запиши сумата на обезщетението автоматично се попълва в код 122 Обезщетение по чл. 224.

Обезщетението задължително се въвежда в последния месец, в който лицето е било в осигуряване поне 1 ден. Върху обезщетението не се дължат осигуровки, а само ДОД.

Декларация образец 1:

Декларация образец 1 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.1 - за цялата фирма. Сумата на обезщетението се включва в точка 31 и 31а на декл.обр.1. Подава се заедно с данните за изплатените заплати за месеца, в който е въведено обезщетението.

Декларация образец 6:

Декл.обр.6 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.6. От падащото меню за удържания ДОД:

От падащото меню Вид на плащането се избира : Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ Като дата на Плащане/Начисляване се задава : Датата на последния календарен ден от месеца, в който данакът е удържан. Влизат данните от месец: (yyyymm) се въвежда: Месецът, в който е въведено обезщетението Декларацията се подава с вид на плащането 8 и се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

 1. Обезщетение по чл. 225 ал. 1 от Кодекса на труда (при незаконно уволнение)

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

 • В картона на служителите в екран Основни се посочва вид осигурен 18.
 • В поле Осн.заплата се записва сумата на обезщетението.

Върху сумата на обезщетението се начисляват осигуровки и се удържа данък по чл.42 от ЗДДФЛ.

Декларация образец 1:

Декларация образец 1 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.1 - за цялата фирма или Декларация обр.1- само за маркираните. Подава се :

- до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването;

- до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган;

Декларация образец 6:

Декл.обр.6 се генерира от меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.6. От падащото меню:

За начислените осигуровки:

От падащото меню Вид на плащането се избира: Дължими вноски съгласно чл.9 ал.3 т.1,2 КСО /вид осиг.18/. Като дата на Плащане/Начисляване се задава : Датата, на която е влязъл в сила актът. Влизат данните от месец: (yyyymm): месеца, в който е въведено обезщетението. Декларация обр. 6 се подава в срока на декларация обр.1 и с вид на плащането 6.

За удържания ДОД:

Вид на плащането се избира : Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ Като дата на Плащане/Начисляване се задава : Датата на последния календарен ден от месеца, в който данакът е удържан. Влизат данните от месец: (yyyymm) се въвежда : Месецът, в който е въведено обезщетението.

Декларацията се подава с вид на плащането 8 и се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

Подробна информация за видовете обезщетения може да бъде намерена на следния линк: Обезщетения по КТ в Плюс Минус