Публикувано на: 2016-09-10

 1. Правоотношението или осигуряването на лицето е прекратено през периода по болничния лист.
 • В точка 7. Считано от ………. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено се записва първият неработен ден на лицето. Ако в картона е записана дата на напускане, това поле за попълва автоматично

 • В точка 9 Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение трябва дните / съответно часовете /да се разделят – преди и след датата на напускане. За периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона “Работни дни” на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда , за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода преди прекратяването са попълнени “Работни дни” или “Работни часове”. Колоната “Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове” не се попълва.

Пример: Лице е в болничен от 01.09 до 30.09 . Считано от 10.09 лицето е освободено. В точка 9 на два реда следва да се попълни:

За м. 09, От ден:  01 , До ден вкл.: 09 , Работни дни: 05 , Дневно раб. време по правоотношението на лицето за месеца в часове:8

За м. 09, От ден:  10 , До ден вкл.: 30 , Работни дни: 15 , Дневно раб. време по правоотношението на лицето за месеца в часове: не се попълва

Софтуер за заплати Плюс Минус извежда съобщение, че когато има попълнена дата в т. 7 не се попълва дневно раб. време за периода след прекратяване на правоотношението. Документът се записва по този начин, въпреки съобщението.

 1. Когато лицето е назначено на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, 3, 4 или 5 от Кодекса на труда - без посочване на определена дата (до завършване на определена работа, за заместване на отсъстващ работник или служител…)?
 • Според указания на НОИ, в случай че трудовият договор, сключен с лицето на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 – 5 от КТ е срочен без да е определена крайна дата, при попълването на удостоверения, приложение № 9 или № 10 не е необходимо да се попълва дата в точка 1.1 на раздел І “Удостоверявам следните обстоятелства. Следва да се отбележи само, че правоотношението е срочно.

Софтуер за заплати Плюс Минус извежда съобщение, че когато в раздел I , в точка 1.1 е избрано срочно, следва да бъде попълнена дата . Документът се записва по този начин, въпреки съобщението.

 1. Когато лицето няма съответния осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
 • В точка 9 Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение автоматично се попълват данните на болничния лист.

Дните в Колона Работни дни / или Работни часове при сумирано изчисляване на раб. време/ трябва ръчно да се коригират: следва да са най-много 3 - ако работодателят плаща първите 3 дни за негова сметка.

Това не се отнася за лицата под 18 години, които имат право на обезщетение въпреки липсата на стаж.

 1. Когато има застъпване в периода на издадените болнични листове

Когато Приложение 9 с данните на болничните листове със застъпващи се дни не са подадени:

В първия болничен лист в точка 9 “Работни дни или работни часове през периода по болничния лист, с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение

 • Вписва се целият период, вписан от лекаря/лекарите в издадения болничен лист “от ден” “до ден вкл.”
 • Броят на работните дни или работните часове се намалява с броя на тези, които се застъпват от втория болничен лист.

За втория болничен лист се попълва целият период “в отпуск от” и “в отпуск до”, така както е издаден болничния лист и броят на всички работни дни или работни часове от периода.

Когато за първия от двата броя болнични листове със застъпващи се периоди е представено вече удостоверение, приложение № 9,

Във втория  болничен лист в точка 9 “Работни дни или работни часове през периода по болничния лист, с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение

 • Вписва се целият период, вписан от лекаря/лекарите в издадения болничен лист “от ден” “до ден вкл.”

 • Броят на работните дни или работните часове се намалява с броя на тези, които се застъпват с първия болничен лист.

В случай че и за двата болнични листове със застъпващи се периоди са представени в НОИ удостоверения  приложения № 9, е необходимо за втория болничен лист да се подаде удостоверение № 9 с код “Корекция”, в което в точка 9 да се попълни целият период “от ден” “до ден вкл.”, вписан от лекаря/лекарите, които са издали болничният лист и броят на работните дни или работните часове, намален с броя на тези, които се застъпват с първия болничен лист.