Публикувано на: 2017-10-16

Определяне началната и крайната дата на периода, за който следва да се разреши отпуск за бременност и раждане за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден.

Началната и крайна дата на периода за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден се определя спрямо дата на термина (т.е. датата на предполагаемото раждане) на майката. Тази дата се вписва във всички болнични листове, издадени в причина бременност и раждане и следва да е точна и една и съща. Началната дата, от която следва да се разреши отпуск за периода след 135-я календарен ден се определя като от датата на термина се изброяват 90 календарни дни. Крайната дата, до която следва да се разреши отпуск за остатъка до 410-я ден се определя като от датата на термина се изброяват 365 календарни дни.

Например: Датата на термина е определена за 10.10.2017 г., началната дата на отпускът за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден е 08.01.2018 г., а крайната дата, до която може да се разреши отпуска е 09.10.2018 г.

Началната дата на периода се записва в поле считано от… (от основната част на документа) и в точка 1 от раздел I в поле за периода от …

Крайната дата на периода се записва в точка 1 от раздел I в поле за периода до …

В софтуер за заплати Плюс Минус тези дати се попълват автоматично след въвеждане на отсъствие с код 04 Бременност и раждане.

Правоотношението или осигуряването на лицето е прекратено по време на отпуска от 135 календарни дни или непосредствено след него.

В точка 1. На лицето е разрешен отпуск по ………………….. от КТ със Заповед № …………. от ……..20…. г.__, за периода от ………..20….. г. до ………… 20….. г. (включително) от Раздел I_,_ не се попълва основание за отпуск, номер и дата на заповедта, но задължително се въвежда периода, за който се изплаща парично обезщетение.

В точка 7. Считано от ………. г. правоотношението / осигуряването на лицето е прекратено от Раздел I се записва първият неработен ден на лицето. Ако в картона е записана дата на напускане, това поле за попълва автоматично.

Лицето няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство и придобива стажа през периода на отпуска.

Ако необходимият осигурителен стаж се придобива през периода в точка 3 Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има / няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. На…………20…. г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж от Раздел I се попълва няма 12 месеца и се вписва датата, на която лицето придобива изискуемия стаж. Датата, която се въвежда е последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.

Например: Към деня на отпуска с период от 10.10.2017 г. до 09.10.2018 г. лицето няма 12 месеца осигурителен стаж. Лицето придобива необходимия стаж на дата 24.10.2017 г. и считано от 25.10.2017 г. има право парично обезщетение т.е. датата която се вписва за дата на придобиване на стажа е 24.10.2017 г.

Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено по повече от едно правоотношение / основание за осигуряване при един осигурител

Ако лицето, на което ще се изплаща парично обезщетение, към деня на настъпване на риска работи по повече от едно правоотношение / основание за осигуряване при един работодател (същия ЕИК) е необходимо:

В точка 5 Брой правоотношения / основания за осигуряване при осигурителя – в две позиции да се въведе броя на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при този работодател. Например, ако те са две в полето се записва 02.

В точка 6 Пореден номер на приложение № 10 – в две позиции се попълва поредния номер на конкретното приложение, в зависимост от броя правоотношения посочени в точка 5. Т.е. в едното удостоверение в точка 6 се попълва 01, а в другото 02.

Когато лицето работи по едно правоотношение при осигурителя в т. 5 и т. 6 се посочва 01.

Личния идентификатор на детето не е ЕГН

Когато видът на личния идентификатор на детето не е ЕГН (например ЛНЧ) задължително се попълват следните полета:

Удостоверение за раждане № …………………………./ ……….20…. г. – попълва се номера и датата от удостоверението за раждане на детето

Майка  … ЕГН / ЛН / ЛНЧ / Служебен номер / Без идентификатор… и / или Баща … ЕГН / ЛН / ЛНЧ / Служебен номер / Без идентификатор… - според съдържанието на акта за раждане се попълват данните за двама родители, или само данните за майката, или само данните за бащата.

Данни за отпуск при обезщетение за бременност и раждане по чл. 50а от КСО и обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО и по чл. 50а от КСО

За тези обезщетения не се изисква попълване на вид отпуск, номер и дата на заповед, но задължително се въвежда периода, за който се изплаща парично обезщетение, с цел правилното определяне продължителността на изплащане на паричното обезщетение.

Периодът на обезщетението се попълва в точка 1 от раздел I в поле за периода от ………..20….. г. до ………… 20….. г. (включително).

Майка, която получава парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст прехвърля правото си на отпуск за отглеждане на детето на бабата

В този случай в срок до 3 работни дни осигурителя на майката подава Приложение № 10 за промяна на обстоятелствата с попълнен раздел II. След представяне на това удостоверение осигурителят на бабата представя удостоверение, приложение № 10 с искане за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете и попълнен раздел I.

В случай че след време майката отново поиска да ползва отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, последователността на представяне на документите е същата – първо осигурителят на бабата представя удостоверение, приложение № 10 за прекратяване изплащането на обезщетението, с попълнен раздел II и след това осигурителят на майката представя удостоверение, приложение № 10 за изплащане на обезщетение, с попълнен раздел I.

В Плюс Минус, за да се прекъсване получаването на обезщетението от майката стъпките са следните:

В екран Отсъствия е необходимо да се прекъсне отсъствието с код 05 Гледане на дете до 2 г.;

От меню Документи / Опис парични обезщетения се стартира ново Удостоверение приложение № 10 към чл. 9 или от меню Справки / Личен състав / Издадени документи подробно се преотваря вече записано приложение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО;

За вид на подаваните данни: се посочва ПРЕДСТАВЯНЕ;

От падащото меню Удостоверени / променени обстоятелства се избира Подаване данни за раздел II – Променени обстоятелства;

Попълва се основната част на документа с първоначално подадените данни;

В поле Считано от …  в раздел II се попълва датата, от която се прекъсва отпуска;

Попълва се точка 22 Отпускът на лицето на основание чл. … от КТ е прекратен.

За документиране получаването на обезщетението от бабата в Плюс Минус е необходимо:

В екран Отсъствия да се въведе отсъствие с код 05 Гледане на дете до 2 г.;

След запис на отсъствието автоматично се стартира документ Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9;

За вид обезщетение – отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО;

За качество на лицето – баба;

Попълват се необходимите данни в раздел I – Удостоверени обстоятелства.

Грешно подадена дата в раздел I считано от която се иска изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете

Когато е подадена грешна дата за начало на изплащане на паричното обезщетение, независимо от вида на обезщетението, е необходимо подаденото уведомление да се заличи, тъй като това е основен параметър съгласно НПОПДОО. След това се представя ново удостоверение с коректни данни и с код Представяне.

В Плюс Минус за заличаване на подаденото приложение № 10 стъпките са следните:

Маркира се лицето от дървото с персонала и от меню Справки / Личен състав / Издадени документи подробно се преотваря вече записаното приложение № 10;

За Вид на подаваните данни се посочва ЗАЛИЧАВАНЕ;

Промяната се записва с избор на бутон Запиши.

Новото удостоверение приложение № 10 се въвежда от меню Документи / Опис парични обезщетения.

Грешно подадена дата в раздел II, считано от която детето е настанено в детско заведение

В този случай е необходимо да се подаде коригиращо удостоверение приложение № 10 с попълнена коректна дата.

В Плюс Минус последователността е следната:

Маркира се лицето от дървото с персонала и от меню Справки / Личен състав / Издадени документи подробно се преотваря вече записаното приложение № 10;

За Вид на подаваните данни се посочва КОРЕКЦИЯ;

Попълва се коректната дата в поле Считано от… от раздел II.

Документът се презаписва с избор на бутон Запиши.