Публикувано на: 2016-01-08

Софтуер за заплати

 1. От 01.01.2016 влиза в сила новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

В тази връзка в софтуер за заплати Плюс Минус са актуализирани са всички бланки на приложенията за получаване на парични обезщетения и помощи.

Създадени са 3 нови документа за подаване на данни от осигурители и самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2016. Документите се стартират автоматично след въвеждане на отсъствието в екран Отсъствия, или от меню Документи/ Опис парични обезщетения.

Удостоверение Приложение 9- служи за подаване на данни от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси относно правото на парично обезщетение по издадени болнични листи.

Удостоверение Приложение 10- служи за подаване на данни от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси относно правото на парично обезщетение по представени документи за парични обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2-до 5 години /приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8/.

Удостоверение Приложение 11 - служи за подаване на данни от самоосигуряващите се лица относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2-до 5 години.

Генерирането на файловете с данните от документите за изплащане на паричните обезщетения става от Операции/Обезщетения ДОО.  За всяко едно от приложенията 9 10 или 11 е необходимо да се генерира отделен файл и той се записва в отделна папка с името на приложението.

 1. Съгласно решение на Министерски съвет от 27.11.2015 са актуализирани датите на Официалните празници и Отработваните дни за 2016.

 2. Съгласно от Закона за бюджета на ДОО за 2016 г. са актуализирани: процентът зафонд „Трудова злополука и професионална болест“  за 2016 година и Справката за проверка на минималните осигурителни прагове.

 3. Обновена е Справката за статистика за четвъртото тримесечие, в съответствие с бланката публикувана от НСИ.

 4. Съгл. Заповед РД01-1027/22.12.2015 на Министъра на ТСП еобновен Списъкът с длъжности и наименования, включени в НКПД

 5. Съгласно промените в Наредба Н-8 в сила от 01.01.2016 година е актуализирана Декларация Образец 6. В точка 18. Дата на изплащане/начисляване – се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени. За нуждите на Декларация 1 спират да се използват кодовете за вид осигурен 21 и 23. Отразени са промените в Придружително писмо.

 6. Актуализирана е бланката на документСправка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2015 г.

 7. Актуализиран е документСправката за окончателния размер на осигурителния доход за 2015г. (Таблици №1 и 2).

Счетоводен софтуер

 1. Актуализирани са документите за изготвяне наИнтрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

 2. В документитеФактура продажба, Фактура продажба с ТО и Фактура продажба - двуезична е дабовено поле Допълнителни коментари. В него може да се въвеждат коментари към документа. В случай, че се включи отметка Стоката е ново превозно средство, заглавието на полето се променя на Обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство.

 3. В документитеINVOICE фактура - ИЗНОС, и INVOICE фактура - ИЗНОС с партиди е дабовена възможност за осчетоводяване на Фактура, Дебитно или Кредитно известие или Митническа декларацияВнимание! Номерацията на този документ е различна от номерацията от фактурите с тип -ФЕ. Когато това е необходимо трябва да се настрои в шаблона по подразбиране типа да е -ФЕ.