Публикувано на: 2011-05-14

Поради многократни запитвания от страна на наши клиенти как се определя минималния осигурителен доход при различен брой заети лица в няколко различни икономически дейности, публикуваме официално становище на НАП от системата “Въпроси и отговори”:

Съгласно чл. 6, ал. 2 (доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от Кодекса за социално осигуряване (КСО) доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:

  1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
  2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
  3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.

На основание чл. 6, ал. 3 от КСО и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДОВ) за лицата, работещи по трудови правоотношения, месечният осигурителен доход не може да бъде по малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на НЕВДОВ основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД), утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт, по икономическите дейности, посочени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

Основната икономическа дейност се определя по таблицата към приложение № 1 от ЗБДОО за съответната година към последния календарен ден от месеца (на редове от 1 до 80 в таблицата към ЗБДОО за 2011 г.). В броя на заетите се включват всички заети лица през месеца, включително напусналите, новопостъпилите и преминалите от една дейност в друга. Осигурител, извършващ повече от една дейност, отнася прехвърлените между дейностите си работници, към дейността, в която същите работят към края на месеца.

В софтуер за заплати Плюс Минус можете да задавате основна икономическа дейност както за фирмата, така и за отделни нейни служители.

Източници: Писмо НАП, система “Въпроси и отговори”, КСО – чл. 6, ал. 2 и ал. 3, НЕВДОВ – чл. 3, ал. 1 и § 1 от ДР