Публикувано на: 2011-06-07

Според Закона за здравното осигуряване - всяко безработно лице е длъжно да заплаща здравни осигуровки за своя сметка в периода в който е без работа. Общият период, за който се внасят здравноосигурителни вноски за собствена сметка, започва от началото на месеца, следващ месеца, през който лицето е останало без работа и завършва с края на месеца, предхождащ месеца, през който лицето е започнало. Здравните вноски за безработните лица винаги се внасят само за цял месец, което означава, че ако сте били безработен и започнете работа например на 20 юни, то последният период, за който дължите осигурителни вноски е м. май. За периода от 01 до 19 юни не се дължат здравни вноски в качеството си на безработен.

Безработните лица с прекратено осигуряване след 31.12.2010 г. следва да се регистрират като безработни в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от датата на прекратяване на осигуряването, за да се възползват от обезщетенитята за безработица по кодекса за социалното осигуряване. Ако регистрацията е направена след изтичане на този срок, паричното обезщетение за безработица се изплаща за определения по Кодекса за социално осигуряване период, намален със закъснението.

Срокът за подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в териториалните поделения на Националния осигурителен институт е 3 месеца от датата на прекратяване на осигуряването.

От 1 януари 2010 г.минималният доход, върху който се осигуряват самоосигуряващите се лица става 420 лева, а процентът за здравно осигуряване - 8%. Лица, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, студенти, които са навършили 26 години и не работят, дължат месечно 16.80 лева здравни осигуровки. Вноските се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

На лица, които не са внесли повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца, се прекъсват здравноосигурителните права. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси здравна помощ. Правата на лицето се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски. Ако лицето е платило за оказана медицинска помощ, сумите не се възстановяват.

До 1 март безработни лица, чието задължение сами да внасят здравни осигуровки, е възникнало преди 1 януари 2010 година, подават еднократно Декларация, образец № 7, в ТД на НАП по местоживеене. Декларацията може да се изпрати  и по пощата с обратна разписка. Лица, за които е възникнало задължение сами да се осигуряват след 1 януари 2010, подават Декларация № 7 в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване.

Ще направим сравнение в сумите за осигуровки на лица назначени до 40 часа месечно и безрабните лица - софтуер за заплати Плюс Минус.

Според закона за здравното осигуряване - чл. 40 (5) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:

1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.

Ако същото това лице бъде назначено за 1 час месечно /условието е ДО 40 часа месечно/ при месец с 20 работни дни, т. е. 160 часа – възнаграждението за 1 час, ако е назначено на минимална работна заплата е 240/160 – 1,50 лв.

Дължимите осигуровки върху това месечно възнаграждение са:

За лицето: ДОО 5,7% - 0,09лв. ДЗПО 2,2% - 0,03лв. ЗО 3,2% - 0,05лв. Общо за лицето – 0,17лв.

За работодателя: ДОО 7,1% - 0,11лв. ДЗПО 2,8% - 0,04лв. ТЗПБ 0,7% - 0,01лв. ЗО 4,8% - 0,07лв. Общо за работодател – 0,23лв.

Общо дължими осигуровки за месеца – 0,40 лв.

Ако лицето внася само здравни осигуровки – дължимата сума е 16,80лв., а ако бъде назначено за 1 час месечно изчислен върху минимална работна заплата общо дължимите за него осигуровки ще са 0,40лв. Дори и да се сключи договор на по-висока заплата, в случаите за назначаване на 1 час месечно, разликата в осигуровките ще е минимална.