Публикувано на: 2011-05-14

На основание чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи-от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителни вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителният доход за периода, ако този доход е по-малък.

Осигурителните вноски за внасят в размерите определени за фонд „Пенсии”, в зависимост от категорията на труда при условията на които е работило лицето преди уволнението.

В случай, че лицето, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи е работило при условията на първа или втора категория труд се дължат осигурителни вноски за ДЗПО в професионален пенсионен фонд. Тези вноски също са изцяло за сметка на осигурителя.

От 01.01.2003г. възнаграждението, върху които се внасят осигурителни вноски за времето, през което лицата са останали без работа поради уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

Особености при подаване на данни за осигурителен стаж и доход със софтуер за заплати Плюс Минус:

1/ В Персонал/Основни данни се избира вид осигурен 18 – Незаконно уволнени. В полето за вид здравноосигурен се попълва код 30.

2/ В Персонал/Основни данни задължително се попълва параметър Осиг. сума, като там се записва месечния осигурителен доход, върху който осигурителя е длъжен да осигурява лицето за периода от датата на уволнение до датата на възстановяване на работа. Както вече споменахме, ако лицето не е било осигурявано през периода, това е  последното брутно възнаграждение, а в случай че лицето е било осигурявано, положителната разлика между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода. Във всички случаи осигурителния доход не може да бъде по-нисък от минималния осигурителен праг за съответната професия в зависимост от икономическата дейност на осигурителя. В параметър Осн. запл. не се попълва нищо.

3/ В Персонал/Основни данни задължително са попълнени параметрите Работно време и Работна седмица.

4/В екран Трудов договор се попълват кодовете по КИД и НКПД за длъжността