Публикувано на: 2015-07-13

Съгласно чл. 23 от Закона за чужденците в Република България, чужденците пребивават в Република България:

краткосрочно - до три месеца /90 дни/ в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната

-  продължително - с разрешен срок до една година;

-  дългосрочно - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;

- постоянно - с разрешен неопределен срок.

Здравно осигуряване:

Съгласно чл. 33**.** от ЗЗО, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са чуждите граждани или лицата без гражданство, когато:

  • имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
  • не е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.

За чуждите граждани, които краткосрочно и продължително пребивават в страната, здравноосигурителна вноска не се дължи. Те заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ.

Независимо обаче от пребиваването на лицето, ако то е чужденец – гражданин на държава членка на ЕС и с него бъде сключен трудов договор в дружество, регистрирано в България, по този трудов договор се плащат всички дължими социални, здравни осигуровки и данъци съгласно българското законодателство.

Социално осигуряване:

в Кодекса за социално осигуряване/КСО/  не е направено разграничение при осигуряването  на лицата в зависимост от тяхното гражданство. Достатъчно е лицето да извършва трудова дейност по чл.4 от КСО, за да възникне основание за внасяне на вноски за лицето. Поради това чужд гражданин, който има сключен трудов договор по смисъла на КТ, следва да бъде осигуряван по реда на КСО.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

  1. Чуждестранното лице се въвежда в картона с отметка ЛНЧ, с попълнени ДАТА и съответния номер в полето ЕГН. Задължително се посочва Пол в  Допълнителните параметри. Програмата позволява да се въвеждат две имена.

  2. Когато не следва да се удържат здравноосигурителни вноски:

    • при самоосигуряващи се лица - СУМА ЗО не се попълва
    • при лица на трудов договор /вид осигурен 01,02,03/ , в допълнителните параметри се слага отметка без ЗО
    • при лица на втори трудов договор /04/ или Договор за управление и контрол /10/ – СУМА ЗО се попълва, но се слага отметка без ЗО в допълнителни параметри.