Осигуряване на лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове

Лицата, събиращи диворастящи гъби и плодове, не са търговци по смисъла на Търговския закон и се облагат с алтернативен данък по ЗДДФЛ

Публикувано на: 2024-04-01

Лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове са физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и се облагат с алтернативен данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Осигуряване

Съгласно чл. 4а от Кодекса на социалното осигуряване (КСО), лицата се осигуряват върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната. Осигуряват се изцяло за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

Осигуровките за фонд Пенсии са в размер на – 19.8 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 14.8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. Осигурителната вноска за УПФ е в размер 5 на сто, а за ЗО – 8 на сто.

Осигуровките се внасят авансово и еднократно чрез държавното предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите до 25-о число на месеца, за който се отнасят.

Лицата не определят окончателен размер на осигурителния доход от реализираните доходи от тази дейност. За лицата, получаващи доходи на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, по реда определен в чл. 4а1 ал. 6 от КСО, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за страната.

Времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 4а1 от КСО се зачита за осигурителен стаж.

Облагане

Съгласно чл. 41а от ЗДДФЛ, доходите на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, от събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, се облагат с алтернативен данък в размер на 30 лв. за всеки месец, през който се извършва дейността.

Данъкът се удържа от държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите непосредствено преди издаването на позволително за извършване на дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове за съответния месец.

Държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите внасят данъка в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на удържането му по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Деклариране

Данъкът по чл. 41а от ЗДДФЛ не се включва в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Информация за осигуровките и данъка се подават по реда и начина определен в Наредба Н-13.

Предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, подават декларация обр. 1 с данни за лицата, по чл. 4а1 от КСО, съответно чл. 40, ал. 1, т. 2б от ЗЗО, които подлежат на данъчно облагане по чл. 41а от ЗДДФЛ, както и за дължимите им осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и дължимия данък по ЗДДФЛ - до 25-о число на месеца, за който се отнасят данните.

Също така, подават декларация обр. 6 - едновременно с подаване на декларация образец № 1 за тези лица.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

В картона на лицето се избира вид осигурен 41 – Лица по чл. 4а1 от КСО. В полета Сума ДОО и Сума ЗО се въвежда осигурителен доход, равен на половината от минималната работна заплата – 466.50 (за 2024 г.). Като постоянно разплащателно перо се задава перо 201 – ДОД и се попълва сумата на алтернативния данък – 30.

В екран Заплати автоматично се изчисляват осигуровки за ДОО, ЗО и ДЗПО изцяло за сметка на лицето, върху осигурителния доход, попълнен в Сума ДОО и Сума ЗО. В перо 201 се извежда сумата на алтернативния данък, зададен като постоянно разплащателно перо в картона. С бутон Запиши / Начисли се начисляват данните за месеца.

Декларация обр. 1 и обр. 6 се формират от меню Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6. За вид плащане в декларация обр. 6 се избира Дължими вноски за лица по чл. 4а1 от КСО и данъка по чл. 41а от ЗДДФЛ (вид осигурен 41). Данните за осигуровките и данъка се извеждат в колона с код за вид плащане 7.

За месеците, в които лицата няма да се осигуряват, е необходимо да се въведе отсъствие с код 30 – Непл. отпуск без тр. стаж (бюджет). По този начин осигуряването на лицето ще се прекъсне и за лицето няма да се начисли стаж.

Осигуряване

Облагане

Деклариране

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус