Публикувано на: 2011-05-14

Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/.

Съгласно чл.1, ал.1 от цитираната наредба, задължението за осигуряване еднолични търговци и лицата, упражняващи по регистрация свободна професия възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Аналогичен е и текстът на чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, съгласно който осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по чл.4 и продължава до прекратяването и.

Видно от цитираните разпоредби, на осигуряване подлежат единствено лицата, които упражняват трудова дейност.

Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредбата.

На основание чл.2, ал.3 самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърдения образец.

В конкретния случай, лицето упражнява трудова дейност единствено в качеството си на едноличен търговец и следва да продължи да се осигурява по съответния ред. В случай, че започне да упражнява дейност и като съдружник в ООД, доходът, който ще получи в качеството си на самоосигуряващо се лице ще отрази в годишната данъчна декларация за 2009година и ще направи годишно изравняване на дохода, съгласно разпоредбата на чл.6, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване и чл.2, ал.4 от НООСЛБГРЧ.

Окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се определя по данъчната декларация. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд “Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

Още полезна информация за софтуер за заплати Плюс Минус можете да получите от този линк.

Източник на информацията: Документ № 5_20-00-342/18.03.2009г., ОУИ София