Публикувано на: 2011-07-27

По повод задължителното осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборния кодекс, НАП публикува следното становище:

За провеждане на изборите се назначават:

1. Централна избирателна комисия (ЦИК) - за цялата страна при произвеждане на всички видове избори;

2. Р****айонни избирателни комисии (РИК) - за всеки многомандатен изборен район при произвеждане на избори за народни представители, както и за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

3. О****бщински избирателни комисии (ОИК) - за всяка община при произвеждане на избори за общински съветници и кметове;

4. С****екционни избирателни комисии (СИК) - за всяка избирателна секция при всички видове избори, включително подвижни секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни урни.

Членовете на избирателните комисии получават възнаграждение за работата си в съответната комисия и се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност.

Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет (чл. 18, ал. 3 от ИК).

Осигурителни в****носки за:

I**. Д****ържавното обществено осигуряване** (ДОО)

Членовете на избирателните комисии са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

Размерите на осигурителните вноски са определени за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица” и се внасят от осигурителите.

Осигурителния доход върху който се дължат вноски за ДОО за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности е определен в чл. 6, ал. 3 от КСО.

Членовете на избирателни комисии, които получават доходи от дейности и на други основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски за ДОО се внасят върху сбора от осигурителните им доходи по реда, предвиден в чл. 6, ал. 10 от кодекса, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. При получаване на възнаграждение за работата си в съответната комисия членовете на избирателни комисии, които получават доходи от дейности и на други основания по чл. 4 от КСО (трудови, служебни или без трудови правоотношения) декларират сумата, върху която са направени осигурителни вноски по всеки от договорите (основание чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).

Осигурителните вноски за ДОО

  • за членовете на ЦИК се разпределят между осигурителя и осигуреното лице по общия ред, предвиден в КСО (чл. 6, ал. 3, т. 7 – 9 и ал. 6 от кодекса),
  • за членове на останалите изборателни комисии (РИК, ОИК и СИК) са за сметка на републиканския бюджет във връзка със специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от ИК.

II**.** Д****опълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд

Членовете на избирателни комисии, родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват за ДЗПО в универсален пенсионен фонд (основание чл. 127, ал. 1 от КСО).

Осигурителните вноски се внасят от осигурителите върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за ДОО (основание чл. 157, ал. 6 от КСО) в размерът, определен с чл. 157, ал. 1, т. 1, б. „в” от кодекса – 5 на сто.

Осигурителните вноски за ДЗПО

- за членовете на ЦИК се разпределят между осигурителя и осигуреното лице:

2,8 на сто - за сметка на осигурителя

2,2 на сто - за сметка на осигуреното лице (чл. 157, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО).

- за членове на останалите изборателни комисии (РИК, ОИК и СИК) са за сметка на републиканския бюджет във връзка със специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от ИК.

III**.** З****дравно осигуряване

Задължителните условия за назначаване като член на избирателна комисия е притежаване на българско гражданство (чл.16,ал.1-ал.3 от ИК).

Здравноосигурителната вноска за задължително осигурените в НЗОК членове на избирателни комисии се определя в размер 8 на сто за 2011 г. върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО) и се внася от осигуряващите.

Здравноосигурителните вноски

  • за членовете на ЦИК се разпределят между осигуряващия и осигуреното лице в съотношение 60:40 (чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО), а
  • за членове на останалите изборателни комисии (РИК, ОИК и СИК) са за сметка на републиканския бюджет във връзка със специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от ИК.

IV**.** Подаване на данни за осигурените лица

Във връзка с приемането на Изборния кодекс и подаването на данни за членовете на избирателни комисии са направени промени в Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г. и са обнародвани в Държавен вестник, брой 55 от 19.07.2011 г.

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” за членовете на избирателни комисии се подава от осигурителя с попълнен в т. 12 код за вид осигурен 71. В тази връзка в т. 12 „Вид осигурен” е променен текста на код 71 по следния начин – за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс.

Възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по ЗДДФЛ (чл. 18, ал. 2 от ИК). При подаване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” за членовете на ЦИК се попълва полето на т. 31 „Начислен месечен облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ”. В тази връзка в т. 31, изречение последно, към лицата с вид осигурен за които се попълва тази точка е добавен код за вид осигурен 71, а към забележките към т. 31 е добавена нова т. 3 съгласно която полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.

Научете повече за софтуер за заплати Плюс Минус.

ИЗТОЧНИК: Становище № 20-00-186/ 20. 07. 2011 г. относно задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс.