Осигурителен доход на пенсионер, нает на работа по граждански договор

Пенсионерите наети на работа на граждански договор не подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

Публикувано на: 2022-11-21

Пенсионерите наети на работа на граждански договор не подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Те се осигуряват само по тяхно желание (чл. 4, ал. 6 от КСО).

При изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на пенсионер възложителят на договора има задължение да удържа и внася осигурителни вноски за фондовете на ДОО само в случаите, при които в документа „Сметка за изплатени суми“ лицето изрично е заявило, че иска да бъде осигурявано.

В чл. 40, ал. 1 от ЗЗО е посочено, че за лицата, получаващи доходи на различни основания, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи. Върху възнагражденията изплатени по граждански договори на пенсионер, се внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал.1, т. 3 от ЗЗО, когато полученото възнаграждение е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната (650 лв. от 01.01.2021 г. до 31.03.2022 г. и 710 лв. от 01.04.2022 г.).

Сборът от сумата на пенсията и осигурителния доход по гражданския договор не трябва да надвишава максималния осигурителен доход (3000 лв. месечно за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и 3400 лв. месечно за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г).

Поредността на доходите при ограничаване до максималния месечен осигурителен доход за здравно осигуряване е следната:

  1. Пенсии (без добавките към тях) от държавното обществено осигуряване и/или от професионален пенсионен фонд;

  2. Доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО;

  3. Доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски

  4. Осигурителен доход като морски лица;

  5. Осигурителен доход като самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО;

  6. Доходи за работа без трудово правоотношение.

Пример 1: За месец декември 2022 г. пенсионер е получил за работа по без трудово правоотношение след приспадане на разходите за дейността 900 лв. В СИС лицето декларира, че е пенсионер и не отбелязва, че желае да се осигурява за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО. Сумата на възнаграждението след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността е по-голяма от минималната работна заплата за страната ( 710 лв. от 01.04.2022 г.) и през възложителя на договора се дължат здравноосигурителни вноски. Подлежи на осигуряване на две основания – като пенсионер и като лице, получило възнаграждение по граждански договор.

Пример 2: За месец декември 2022 г. пенсионер е получил за работа по без трудово правоотношение след приспадане на разходите за дейността 600 лв. В СИС лицето декларира, че е пенсионер и не отбелязва, че желае да се осигурява за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО. Сумата е по-малка от минималната работна заплата за страната ( 710 лв. от 01.04.2022 г.) и лицето няма друг доход от трудова дейност. На основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО върху възнаграждението по гражданския договор не се дължат здравноосигурителни вноски. Осигурен е здравно само на едно основание - като пенсионер от държавния бюджет.

Пример 3: За месец декември 2022 г. пенсионер е получил за работа по без трудово правоотношение след приспадане на разходите за дейността 2250 лв. и получава пенсия в размер на 650 лв. Лицето получава 1500 лв. брутно трудово възнаграждение от трудова дейност. В СИС лицето декларира, че е пенсионер и не отбелязва, че желае да се осигурява за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО. През възложителя на договора се дължат здравноосигурителни вноски в върху 1250 лв. (3400 лв.- 650 лв. – 1500 лв. – разликата между максималния осигурителен доход, пенсията и заплатата). Подлежи на осигуряване на три основания – като пенсионер, като работник по трудов договор и като лице, получило възнаграждение по граждански договор.

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус

В софтуер за заплати Плюс Минус лицето се добавя с вид осигурен 14. В екран Допълнителни се включва отметка Пенсионер. Отметка Инвалид се включва, ако лицето е с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност.

В екран Заплати чрез бутон Добави се стартира документ „Сметка за изплатени суми“. Попълват се полета Сума, Дата и Период, за който е положен трудът. Ако периодът е по-голям от месец, се стартира екран за настройка на периоди, в който е необходимо да се попълнят сумите за всеки един от периодите.

Отметка Сумата надвишава 7920 (за инвалид) се включва, ако е необходимо да се начисли ДДФЛ, когато е надвишено данъчното облекчение за лице с намалена работоспособност.

Отметка Осигурен на друго основание се включва, когато сумата по сметката след приспадане на разходите за дейността е по-ниска от минималната работна заплата за страната и лицето е осигурено на друго основание, за да бъдат начислени осигуровки.

Ако лицето желае да се осигурява за фонд „Пенсии”, в т. 4 към Допълнителни данни, които се попълват от физическото лице се включва отметка да.

Ако лицето е осигурено върху максимален осигурителен доход, се попълва месец в т. 3 към Допълнителни данни, които се попълват от физическото лице и се включва отметка да.

При необходимост да се ограничи осигурителният доход до максималния, ръчно се коригира сумата в ред 5 на сметката. **

Научете повече за софтуер за заплати и софтуер за личен състав

Отразяване в софтуер за заплати Плюс Минус