Публикувано на: 2011-05-15

1. Как се изчислява стажът при извънреден труд?

Отговор - От 01.01.2005 г. времето, през което лицата са полагали извънреден труд, се зачита за осигурителен стаж по реда и при условията на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), и за което време осигурителят издава удостоверение УП-3 съгласно чл. 38, ал. 16 от наредбата.

Осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото правоотношение удостоверение - образец УП - 3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.

2. Цялата 2010г до 02.05.11г. бях в болнични. Как ще бъде изчислен отпуска ми за 2010г., както и този, който имам от минали години? На каква база трябва да бъдат изчислени,ако реша да ги ползвам сега,или пък ми бъде прекратен трудовият договор?

Отговор - Начинът и редът за изчисляването на възнаграждението, което се заплаща на работник или служител за времето на ползване на платения годишен отпуск е определен в чл. 177 от Кодекса на труда (КТ).

Съгласно чл. 177, ал. 1 от КТ за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

Обезщетението за неползван платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение, т.е. прилага се посоченото по-горе.

3. До колко болнични  се изплащат в една календарна година за гледане на дете?

Отговор - Съгласно чл. 45, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за:

1. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година; 2. гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст - до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството; в този срок не се включва времето за гледане на дете по т. 3 - 5; 3. гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест - до изтичането на срока на карантината; 4. гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения - за времето, през което осигуреният е бил в заведението;

5. гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина - докато трае карантината.

4. Майка съм на дете, което скоро навършва 2г. Имам ли право на неплатено майчинство и колко време е?Какви документи се подават ? Трябва ли да си взема отпуските за двете години платено майчинство? Вървят ли ми осигуровките?

Отговор - Право на неплатен отпуск за отглеждане на дете по чл. 167а КТ има всеки работник/служител – майка или баща на дете до 8-годишна възраст, който работи по трудово правоотношение, в размер на 6 месеца. Правото на отпуск не може да се прехвърля от единия на другия родител.Съгласно чл. 49, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските отпускът за отглеждане на дете по чл. 167а КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в която се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението.

Времето на отпуск по чл. 167а КТ се зачита за трудов и осигурителен стаж. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск (чл. 176, ал. 4 КТ). Съгласно чл. 176а, ал. 2 от КТ, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4 КТ, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

5. В момента съм в болнични заради проблемна бременност и веднага след това ще излизам в болнични който е 45 дни преди термина. Могат ли да ме съкратят от работа, тъй като предстоят съкращения, докато съм в болнични или майчинство при условие, че съм на временен трудов договор

Отговор - В случай, че договорът Ви е сключен за определен срок в чл. 325, т. 3 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие с изтичане на уговорения срок. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание, защитата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не намира приложение. Съгласно чл. 333, ал. 5 от Кодекса на труда, бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - при закриване на предприятието, т. 7 - при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност, т. 8 - . когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, т. 9 - за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност и т. 12 - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 – дисциплинарно уволнен. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда. За да може да ползва горната закрила обаче бременната работничка или служителка следва да удостовери състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи /чл. 313а, ал. 1 от КТ/.

Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - ал. 6 на чл. 333 от КТ.

Както е видно от горното, дали спрямо Вас ще се приложи чл. 333 от КТ – закрила при уволнение, зависи от основанието, на което ще се прекрати трудовия Ви договор.

6. Служител е в продължителен платен годишен отпуск по основното правоотношение и за същия период е назначен по втори трудов договор по чл.111 за пълно работно време? Как ще се зачита осигурителния стаж и по двата договора?

Отговор – От запитването правим предположение, че по основното правоотношение работникът или служителят е назначен на 4 и повече часов работен ден и ползва продължителен платен годишен отпуск, а по договора за допълнителен труд назначението е при условията на пълно работно време. При зачитане на осигурителния стаж в този случай е приложима разпоредбата на чл. 9, ал. 8, т. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, съгласно която зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. Това е така, тъй като по основния трудов договор, за времето на платения годишен отпуск лицето получава възнаграждение, определено по реда на чл. 177 от КТ и е осигурено за всички осигурителни случаи по реда на чл. 4, ал. 1 т. 1 от КСО.

7. Периода, в който лице е било в майчинство, зачита ли се за осигурителен стаж и какви документи са необходими за да ми бъде зачетен за такъв при пенсиониране?

Отговор - Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, както и времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски.

С оглед на цитираната разпоредба работодателят не дължи осигурителни вноски за периода на “майчинството”, а времето се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.

Ако по време на “майчинството” не сте работила, времето също се зачита за осигурителен стаж като на неработеща майка, която е гледала дете до 3-годишна възраст, на основание чл. 9, ал. 7 от КСО. Необходимите документи, вкл. актът за раждане на детето, когато стажът е зачетен на основание чл. 9, ал. 7 от КСО, се прилагат към заявлението за отпускане на пенсията.

8. Желая да закупя трудов стаж по условията на 3-та категория, които с останалия ми стаж от 3-та категория да ми послужи за пенсиониране по условията на 1-ва категория на 52 години, като имам необходимите над 10 години 1-ва категория. Възможно ли е?

Отговор - Възможността за т.нар. „закупуване” на стаж е предвидена в разпоредбата на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Случаите обаче, в които това се допуска са два – първата възможност е да бъдат заплатени осигурителни вноски за времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование /чл. 9а, ал. 1 КСО/, а другата възможност намира приложение само по отношение на лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 /за мъжете – 63г./, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО /чл. 9а, ал. 2 КСО и чл. 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж/. Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че при преценяване правото на пенсия по §4, ал. 1 от ПЗР на КСО е възможно да „закупите” осигурителен стаж само на основание чл. 9а, ал. 1 КСО, т.е само в случай, че сте завършил висше или полувисше образование.

9. Преди години работих в предприятие, което  вече не съществува.Къде мога да потърся данни за трудовия си стаж при пенсиониране?

Отговор - Съгласно разпоредбата на чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), осигурителният доход се установява с осигурителна книжка или с документ по утвърден образец (УП-2) за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. Документът се издава въз основа на разплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. В случаите когато документите по чл. 40, ал. 2 от наредбата липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход (чл. 40, ал. 5 НПОС). Според § 7, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /изм. ДВ. бр. 68 от 2006г./ всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, са длъжни в двугодишен срок, считано от 1 юли 2005 г., да ги предадат в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняване. Съществува възможност архивите на закритото предприятие, което няма правоприемник, да са били предадени в съответното териториално поделение на Главно управление на архивите при Министерски съвет, към което следва да се обърнете. Трудов стаж и осигурителен стаж може да се установи и по реда на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред / ДВ. бр. 26 от 29.03.2011 г./. По тези искове съдът се произнася с решение, което представлява годно доказателствено средство за установяване на трудовия и осигурителния стаж.

10. В момента съм в болничен за бременност и раждане и ми предстои връщане на работа. Детето е на 4 месеца. Ще работя 3 месеца, мога ли след този период  да продължа ползването на майчинството до 2 години?

Отговор - Съгласно чл.163, ал.1 от КТ, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. В чл.45, ал.1, т.1 и т.2 от посочената по-горе наредба е предвидено, че отпускът поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете се ползва, както следва:

1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността , приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.), а отпускът поради осиновяване за остатъка до 135 дни - въз основа на съответния акт на здравните органи и акта за предаване на детето за осиновяване; 2. в размер на остатъка до 315 дни - въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 - за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от Кодекса на труда от майката; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.След изтичане на 135-те дни можете да прекъснете ползването на този вид отпуск и да се върнете на работа. Няма пречка в по-късен момент отново да продължите да ползвате отпуск по чл. 163, както и отпуск по чл. 164 от КТ – за отглеждане на дете до навършване на 2-год. му възраст.

11. Каква е базата за определяне на майчинство за 2011г.? При ползване на 6 месеца болнични доколко негативно ще се отрази върху майчинството

Отговор - Правото на обезщетение за бременност и раждане е уредено в разпоредбата на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, която предвижда че осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. На основание чл. 49, ал. 1 КСО дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Съгласно чл. 41, ал. 3 КСО за дните, включени в периода от 18 месеца, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.

Запознайте се и със софтуер за производство Плюс Минус.