Публикувано на: 2011-05-31

1. На колко години е разрешено детето да работи със съгласие на родител? Става въпрос за лятната ваканция.

Отговор_:_ Специалната закрила на непълнолетните е регламентирана в чл. 301 – чл. 305 от КТ. Съгласно чл. 301 от Кодекса на труда минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение. Лицата от 16 до 18 години се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Условията и редът за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 16 години, както и задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за лицата, ненавършили 18 години, се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. Вземането на разрешение е задължение на работодателя. Относно редът на даване на разрешение, се прилага Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

2. Когато майка на дете на година и половина започне работа,а детето го гледа баба му и не посещава ясла,подават ли се някакви документи в НОИ и ще се изплаща ли някаква сума за майчинство?

Отговор_:_ В разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение за отглеждане на малко дете, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете по чл. 53 /което за 2011г. е 240 лв./, ако: 1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване; 2. самоосигуряващото се лице с право на обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство. В тези случаи лицето подава в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО.

3. Имам издаден БЛ с Диагноза G54 от МКБ и имам продължение на същия. Бяха ми изплатени два болнични, а останалите 2 от март не са изплатени все още. На питане от мен в ТП на НОИ ми отговориха, че това е наблюдавана диагноза. Какво означава това и въобще ще ми бъде ли платен БЛ? Кой е въвел това и какви са законовите основания?

Отговор_:_ Паричните обезщетения се отпускат, изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт и конкретната преценка за правото и размера на обезщетенията е предоставена на съответното длъжностно лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случай на несъгласие, можете да се възползвате от предвидената в чл. 117, ал. 1, т. 2, б. „е” и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване възможност, съгласно която пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт се подават жалби срещу разпореждания за отказ за изплащане на парични обезщетения по глава четвърта или помощи. Тези разпореждания се обжалват в 14-дневен срок от получаването им.

4. Ако съм регистрирана на борсата и получавам обезщетение,но с прекъсване през последните 15 месеца съм работила по заместване на различни места и съм направила 9 месеца имам ли право отново да се регистрирам за парично обезщетение от борсата за още 4 месеца.

Съгласно чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

Обръщаме Ви внимание, че преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от ТП на НОИ.

5. Тъй като ме осигуряват на 4 часа а работя 8 часа при пенсионирване признава ли се осигуряването на 4 часа за пълен работен ден или не?

Отговор_:_ Зачитането на трудов стаж зависи от продължителността на работното време по трудовия Ви договор. Ако дневната продължителност е 4 и над 4 ч., се зачита “пълен” трудов стаж.

Зачитането на осигурителния стаж по Кодекса за социално осигуряване (а не на трудовия) при непълно работно време ще бъде по-малък, тъй като принципът на изчисляване е различен.

Съгласно чл. 38, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), осигурителният стаж на лицата работещи по трудови или служебни правоотношения за времето след 31 декември 2002 г. се зачита и изчислява:

а. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, а за работниците и служителите - върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност;

б. осигурителният стаж на лицата по т. 1, които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време.

Ако непълното работно време е с продължителност 4 часа в трудовата книжка се вписва “пълен трудов стаж” съгласно чл. 355, ал. 2 КТ, а за осигурителният стаж се издава обр. УП-3, тъй като той не е равен на трудовия стаж.

След като Ви осигуряват на 4 часа, а работите 8 часа, имате право да сигнализирате инспекцията на труда, която осъществява контрол за спазване на трудовото законодателство.

6. Как се изчислява стажът при извънреден труд?

Отговор_:_ От 01.01.2005 г. времето, през което лицата са полагали извънреден труд, се зачита за осигурителен стаж по реда и при условията на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), и за което време осигурителят издава удостоверение УП-3 съгласно чл. 38, ал. 16 от наредбата.

Осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото правоотношение удостоверение - образец УП - 3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.

7. Служителка е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл.164, ал.1 КТ до 01.08.2011г. вкл. Отново е бременна и първият болничен лист /45 дни преди термина/ ще започне на 25.06.2011г. Какви документи е необходимо да представи пред работодателя, за да бъдат изплатени коректно от НОИ обезщетенията?

Отговор_:_ От 01.01.2005 г. времето, през което лицата са полагали извънреден труд, се зачита за осигурителен стаж по реда и при условията на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), и за което време осигурителят издава удостоверение УП-3 съгласно чл. 38, ал. 16 от наредбата.

Осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото правоотношение удостоверение - образец УП - 3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.

В случай, че служителката ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и бъде разрешен друг законоустановен отпуск (във Вашия случай отпуск поради бременност и раждане по чл. 163, ал. 1 от КТ), е налице прекъсване на отпуска за отглеждане на дете и по смисъла на чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/ и на чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно тези законови текстове, към трудовото възнаграждение, на служителката следва да се изплаща и парично обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от обезщетението за гледане на дете до 2 години, което за 2011г. е 240 лв., т.е. 120 лв., при условие, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка /без такса/, не е предоставено за отглеждане на някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ /баща, баба или дядо/ или на безработно лице по програмата ““В подкрепа на майчинството””. При ползване на отпуска за бременост и раждане се прилага разпоредбата на чл. 45, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласно която отпускът поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете се ползва, както следва: 1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.); 2. в размер на остатъка до 410 дни - въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

8. Имам висше образование и желая да се възползвам от възможностите на чл.9а ,ал.1.Времето ми на обучение включва периоди зачетени за осигурителен стаж на друго основание. Мога ли да внеса осигурителни вноски за целия срок за обучение и това да ми бъде признато , като осигурителен стаж за пенсия.

Отговор_:_ От 01.01.2005 г. времето, през което лицата са полагали извънреден труд, се зачита за осигурителен стаж по реда и при условията на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), и за което време осигурителят издава удостоверение УП-3 съгласно чл. 38, ал. 16 от наредбата.

Осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото правоотношение удостоверение - образец УП - 3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.

Съгласно чл. 9а, ал. 1, 3, 5 и 6 от Кодекса за социалното осигуряване, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Когато част от времето на обучението Ви е зачетен за осигурителен стаж на друго основание, за този период не се внасят осигурителни вноски на основание чл. 9а, ал. 1 от КСО (а осигурителните вноски за работата по трудови отношения например). В случай, че такива вноски по чл. 9а, ал. 1 от КСО са били внесени, то на основание чл. 45, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, когато времето по ал. 1 включва периоди, зачетени за осигурителен стаж на друго основание, лицето може да поиска възстановяване на сумите от внесените осигурителни вноски за тези периоди по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на разпореждане, издадено по чл. 98, ал. 1 КСО.

Прочетете повече за софтуер за заплати Плюс Минус.