Режим за обслужване на едно гише (OSS) в сила от 01.07.2021

Публикувано на: 2021-07-01

Новите режими за обслужване на едно гише (OSS) влизат в сила от 01.07.2021. Те изцяло заменят режимите за съкратено обслужване на едно гише (MOSS). С новите режими се обхващапо-голяма съвкупност от доставки и се въвеждат допълнителни опростявания.

Целта на режимите е:

 • да се избегне необходимостта от регистрация по ДДС на доставчика във всяка държава членка, в която доставя стоки и услуги до крайни клиенти (данъчно незадължени лица);
 • да се опрости отчитането, декларирането и събирането на дължимото ДДС, като това се извършва само в една държава членка - държавата членка по идентификация.

Специалните режими обхванати от процедурите за обслужване на едно гише са режим в Съюза (чл. 156 от ЗДДС)и режим извън Съюза (чл. 154 от ЗДДС).

Режим в Съюза

По режим в Съюза могат да се регистрират:

 • данъчно задължени лица, който са търговци и са установили стопанската си дейност в ЕС или притежават постоянен обект на територията му – за доставки на услуги до крайни клиенти и / или вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;
 • Данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС – само за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;
 • Данъчно задължени лица, които управляват електронен интерфейс (установени в ЕС или извън ЕС), улесняващи дистанционните продажби на стоки - за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и определени вътрешни дистанционни продажби на стоки.

Доставките обванати от режима са:

 • доставки на услуги , по които получатели са крайни потребители (B2C) и мястото на изпълнение е в държава членка, в която доставчика не е установен (няма място на стопанска дейност или постоянен обект) - доставки на TBE услуги, транспортни услуги, услуги, свързани с недвижими имоти и др.
 • вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България – това са доставки на стоки, които се изпращат или превозват от една държава членка до друга държава т.е. държавата, от която се изпращат трябва да е различна от тази, в която транспорта завършва;
 • определени вътрешни доставки , улеснени от електронни интерфейси – това са доставки, при които стоките се намират в същата държава членка, в която се намира и клиентът и електронния интерфейс е считан за доставчик субект.

Режим извън Съюза

По режим извън Съюза могат да се регистрират данъчно задължени лица, които не са установени в Европейския съюз за доставки на услуги , по които получатели са данъчно незадължени лица (крайни клиенти) с място на изпълнение на територията на държава членка. Доставките на услугите обхванати от режима са - TBE услуги, услуги за настаняване, транспортни услуги и др.

Режимите не са задължителни, а имат доброволен характер. След като данъчно задълженото лице реши да използва режим OSS, то този режим задължително се прилага за всички доставки до крайни потребители във всички държави членки.

Важно! Данъчно задължено лице, което реши да използва един от режимите OSS, трябва да се регистрира в само една държава членка, която се определя като държава членка по идентификация.

Ако данъчно задълженото лице реши да не ползва режимите, общото е правило е, че доставчика трябва да се регистрира във всяка държава членка, в която изпраща / транспортира стоки или извършва услуги до крайни клиенти. В този случай мястто на изпълнение на доставките на услуги е в държавата членка на потребителя, а на стоки, в която завършва изпращането.

Изключение от това правило е за доставки с прагдо 10 000 EUR. За тези доставки на стоки и / или услуги мястто на изпълнение е в държавата на доставчика. Това изключение е регаментирано в разпоредбите на чл. 20б, ал. 1 от ЗДДС и се прилага, когато едновременно са налице следните условия:

 • доставчикът е установен само в една държава членка;
 • доставят се TBE услуги за данъчно незадължени лица в друга държава членка или се доставят стоки, които се изпращат или превозват от държавата членка, в която е установен доставчикът, до друга държава членка;
 • общата стойност на тези доставки не превишава 10 000 EUR (без ДДС) през текущата и предходната календарна година.

Ако са спазени всички тези условия, доставките се облагат с ДДС според разпоредбите, които се прилагат в държавата членка на доставчика. В този случай, тъй като доставките ще бъдат вътрешни доставки не могат да бъдат декларирани по режима OSS.

В случай че доставчикът е изпълнил условията и иска да прилага общите правила за място на доставка, той може да го направи за срок от две календарни години.

При надвишаване на прага (10 000 EUR) се прилага общото правило т.е. мястото на доставка на услугите TBE е в държавата членка на клиента, а мястото на доставка на стоките е в държавата членка, в която завършва превозът на стоките. В този случай данъчно задълженото лице може да избере да се регистрира по специалните режими OSS.

Как режима за Обслужване на едно гише - One Stop Shop - се документира в счетоводен софтуер Плюс Минус, можете да прочетете в тези две статии:

Документиране на доставките по режими за обслужване на едно гише (OSS)

Режим за обслужване на едно гише (OSS) - деклариране