Новости при отчитане на продажбите по режими за обслужване на едно гише (OSS)

Съгласно изменение в ППЗДДС от 26.07.2022г. лицата, които използват един от специалните режими по чл.154, 156 и 157а от ЗДДС, съставят и отделен отчет за продажбите по чл.119 от ЗДДС

Публикувано на: 2022-10-26

За отчитането на доставките, закоито се прилага един от специалните режими за облагане на ДДС за обслужване на едно гише(специален режим извън Съюза, специален режим в Съюза и специален режим за дистанционни продажби на стоки), съгласно разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28.11.2006 г., не се предвижда задължително изискване към доставчика да издава фактура.

Ако данъчно задълженото лице реши да издаде фактура, се прилагат правилата на държавата членка по идентификация.

За документиране на доставките по режими OSS в счетоводен софтуер Плюс Минус се използват:

  • Касови продажби OSS (с тип КПСР и файл cashsalesr.pm);

  • Фактура продажба OSS (с тип –ФЕСР и име на файл invoiceOSS.pm).

Съгласно изменение в чл.112, ал.6 от ППЗДДС, в сила от 26.07.2022г., освен горепосочените документи лицата, които използват един от специалните режими по чл.154 (режим извън Съюза), по чл.156 (режим в Съюза) и по чл.157а (режим за дистанционни продажби) от ЗДДС, съставят и отделен отчет за продажбите по чл.119 от ЗДДС за сделките, за които прилагат тези режими, включително когато за тези продажби е издадена данъчна фактура или известие към фактура.

В отчета се описва общата сума на данъчните основи на извършените продажби по режим OSS.

Срокът за съставяне на отчета е най-късно в последния ден на съответния данъчен период.

В случай че данъчно задълженото лице регистрирано за прилагане на някой от специалните режими по чл.154, 156 и / или 157а от ЗДДС е регистрирано и на основание чл.96, 97 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС , то отразява данните от отчета за продажбите по чл.112, ал.6 от ППЗДДС в дневника за продажбите. Отчетът се включва на един ред като се попълват колони 1 - 5 и 23.

Ако има издадени данъчни документи за доставките по режимите, те не се отразяват в дневника за продажбите за периода.

В счетоводен софтуер Плюс Минус за съставяне на отчета по чл. 112, ал. 6 от ППЗДДС , за продажбите, за които се прилага режима, се използва документ Касови продажби (с тип КП и файл cashsale.pm).

Документът се попълва по следният начин:

  • на първия ред в колона Име се избира аналитичност и в колона Стойност ръчно се въвежда общата сума на данъчните основи на доставки по режима за периода;

  • за Данък се избира Д-ки по чл. 69 (2) ЗДДС и дист. прод-би с м. На и-е в др. д-ва от ЕС;

  • включва се отметка Продажби при специален ред на облагане.

Отчетът се включва в Дневник продажби като вид документ 82 и са попълнени колони от 1 до 5 и 23.

Разгледайте: счетоводен софтуер