Публикувано на: 2013-12-27

Съгласно промените в Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, в сила от 01.01.2014, доставчиците на стоки, изброени в част I и част II на приложението, ще трябва да отчитат доставките си с място на изпълнение на територията на страната по следния начин:

Регистрирано лице, доставчик на стоки по Приложение № 2 към глава деветнадесета **“**а” от ЗДДС издава фактури и известия към тях като посочва основание за неначисляване на данъка Обратно начисляване – чл. 163а, ал.2 от ЗДДС.

Фактурите и известията към тях ще се включват в дневника за продажбите когато получателя е регистрирано лице както следва:

-данъчната основа на тези доставки ще се посочва в колони 9 - Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и 11 - Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната.

-начисления ДДС по същите доставки няма да се посочва в колони 10 - Всичко начислен ДДС и 12 - Начислен ДДС за доставки по к. 11.

-код 01 за доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС в колона Доставка по чл.163а от ЗДДС

-код 02 за доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС в колона Доставка по чл.163а от ЗДДС.

Регистрирано лице, получател по доставка на стоки по Приложение № 2 към глава деветнадесета **“**а” от ЗДДС, отразява получената фактура и известия към нея в дневника за покупките като попълва само данните в колони от 1 до . Тъй като колона 8а е нова по – долу отново е описано, че се попълва както следва:

-код 01 за доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС в колона Доставка по чл.163а от ЗДДС

-код 02 за доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС в колона Доставка по чл.163а от ЗДДС.

Регистрирано лице, получател по доставка на стоки по Приложение № 2 към глава деветнадесета **“**а” от ЗДДС, издава протокол по Протокол по чл.117 или чл. 163б, ал.1 т.2 от ЗДДС - за начисляване на ДДС. Съгласно промяната в ЗДДС задължително е посочване на идентификационния номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата.

Протоколите се отразяват в дневника за покупките и в дневника за продажбите както следва:

-данъчната основа в дневника за продажбите колони 9 Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и 14 – ДО на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 и в дневника за покупките колони 9 - ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък, 10 - ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС и вносът с право на пълен данъчен кредит или 12 - ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС и вносът с право на частичен данъчен кредит.

-начисления данък в колони 10 - Всичко начислен ДДС и 15 - Начислен ДДС за ВОП и доставки по к.14 на дневника за продажбите и данъчния кредит в колони 11 -ДДС с право на пълен данъчен кредит или 13 - ДДС с право на пълен данъчен кредит на дневника за покупките.

_Повече информация за начина на въвеждане на описаните документи и как се отразяват в новите отчети по ДДС от 01.01.2014 в програмата счетоводен софтуер Плюс Минус, е публикувана на www.plusminus.com в раздел Поддръжка/Уроци/ДДС/Специфични режими.

Вижте интересна информация и за нашия софтуер за магазин Плюс Минус.