Обновен импорт на банкови извлечения

Публикувано на: 2024-05-23

Във версия от 22.05.2024г. е заложена промяна във функция Импорт на банкови извлечения в операция Банка, която цели по-голямо удобство и гъвкавост при използване.

Преди да бъде импортирано извлечение, е необходимо от аналитични признаци да се избере Банкова сметка (водеща), за която да има попълнено значение на параметър IBAN.

Същата банкова сметка ще бъде обвързана със синтетична сметка 503 или 504 в банковите операции.

За да се зареди файл, е необходимо в екрана с настройки, който се стартира от бутон < да се избере бутон Импорт.

Импорт на банково извлечение

На екран се визуализират списъкът с банки, от които може да бъдат импортирани банкови извлечения.

Желаната банка се маркира и се избира бутон Импорт.

На екран се визуализира прозорец, от който да се избере файлът, който ще бъде прочетен в програмата.

При избор на файл, операциите от него се зареждат в операция Банка и на база на тях автоматично се съставят счетоводните контировки. При необходимост, автоматично заредените данни могат да бъдат променени.

Преглед и правила на счетоводни операции при импорт на банкови извлечения

При избор на бутон Преглед в екрана за импорт, се дава възможност данните от файла да се импортират предварително, за да бъдат прегледани.

Прегледът на файл може да бъде извършен по следните начини:

  • В екран Импорт се маркира желаната банка и се избира бутон Преглед, с която директно се визуализира екран за избор на файл, който да бъде прегледан.

  • В екран Преглед, в поле Изберете банка…. от падащото меню се избира банката, от която се импортират данни. Чрез бутон Зареди се извежда екран, в който се избира файл за преглед.

При зареждане на файла за преглед, на екран се визуализират операциите от него, с което се предоставя възможност да се види информацията във файла и по какъв начин тя би се отразила в програмата. Данните могат да бъдат експортирани във формат xlsx.

При преглед на данните може директно да се въвеждат потребителски правила отнасящи се до определена операция.
Веднъж въведено и записано, правилото остава като настройка на работното място, от което е въведено.

При следващ импорт на същата операция, правилото ще бъде разпознато и данните ще се заредят в програмата спрямо него.

Ако във файла има операции, които не се разпознават от програмата, при зареждане на файла за проверка, програмата извежда съобщение за тях и редовете с тях се маркират.

Обвързване на неплатени / частично платени документи с банкови операции

Банковите операции, при които може да се разплащат документи са: Банка получаване на пари по фактура, Банка получаване на пари по фактура валута, Банка плащане пари по фактура и Банка плащане пари по фактура валута.

Важно! Ако IBAN на банковата сметка, от която контрагент разплаща документ е въведен в Аналитични признаци, името на контрагента ще се визуализира директно в поле Аналитични признаци в банкови операции.
Ако данните за банкова сметка на контрагент не са въведени в аналитични признаци или се разплаща от различна банкова сметка, е необходимо контрагентът ръчно да се избере в поле Аналитични признаци.

За да бъде обвързана банкова операция с документ и по този начин той да бъде разплатен, е необходимо да се маркира колона Сума на реда на банковата операция, за която се отнася разплащането.

При маркиране на сумата се появяват бутони Нов документ и Неплатени документи.

При избор на бутон Неплатени документи, се визуализира прозорец с всички неплатени или частично платени документи, свързани с контрагента спрямо типа операция.

Пример: При операция Банка получаване пари по фактура по подразбиране се извеждат фактури за продажба, а при операция Банка плащане по фактура по подразбиране се извеждат фактури за покупка.

В новопоявилия се прозорец се включва отметка пред документите, които се разплащат и се избира бутон Избор. Типът и номерът на маркираните документи се зарежда в поле коментар към банковата операция.
При запис на операцията чрез бутон Запиши в операция Банка, ще се създаде бордеро, чрез което документът да се разплати.
На реда с фактурата в Журнал на документите, в поле Платено се попълва сумата на плащането.

Допълнителна информация относно работа с банкови операции може да бъде достигната чрез клавиш F1.