Публикувано на: 2017-10-11

Осигуреното лице (баща) за общо заболяване и майчинство, което има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск, при раждане на дете има право на следните парични обезщетения:

1) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

Съгл. чл. 163, ал. 9 от KT, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.

Необходими документи, които бащата представя на осигурителя:

Молба за отпуск по чл. 163, ал. 8 при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение до 15 календарни дни;

Приложение № 3 към чл. 4, т. 2 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни;

Ако банковата сметка не е декларирана **Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 ** ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове.

Работодателят издава Заповед за разрешаване на отпуск по чл. чл. 163, ал. 8 от КТ.

В софтуер за заплати Плюс Минус

Отсъствието се въвежда в екран Отсъствия с код 35 Отпуск при раждане на дете – баща;

След запис на отсъствието автоматично се стартира документ Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9 или Удостоверение Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 за самоосигуряващи се лица.

Документ Заповед за разрешаване на отпуск по чл. чл. 163, ал. 8 от КТ може да се въведе от меню Документи / Парични обезщетения и помощи от ДОО.

Особености при въвеждане на приложенията:

В удостоверението за вид обезщетение е необходимо да се избере - за раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни и за вид отпуск - по чл. 163, ал. 8. Продължителността на отпуска не може да е по-голяма от 15 календарни дни.

За това обезщетение не е задължително детето да има идентификатор и в този случай от падащото меню за избор на идентификатор се избира празното поле.

В раздел I задължително се попълва точка 10 (за приложение 11 – точка 29) с датата, на която детето е изписано от лечебното заведение.

В Приложение № 11 в раздел I задължително се избира обстоятелството в точка 30 или в точка 31.

2) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ СЛЕД НАВЪРШВАНЕ 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОСТАТЪКА ДО 410 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

Съгл. чл. 163, ал. 10 от КТ със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.

Необходими документи, които бащата представя:

Молба за отпуск по чл. 163, ал. 10 при раждане и осиновяване на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни;

Приложение № 4 към 4, т. 3 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание  чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

Работодателят издава Заповед за разрешаване на отпуск по чл. чл. 163, ал. 10 от КТ.

В софтуер за заплати Плюс Минус

Отсъствието се въвежда в екран Отсъствия с код 04 Бременност и раждане;

След запис на отсъствието автоматично се стартира документ Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9 или Удостоверение Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 за самоосигуряващи се лица.

В приложенията е необходимо за вид обезщетение да се посочи - раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6 месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни и за вид отпуск - по чл. 163, ал. 10.

3) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ

Съгл. чл. 164, ал. 3 отпускът за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата, в случай че работи по трудово правоотношение.

Необходими документи, които бащата представя:

Молба за отпуск по чл. 164, ал. 3 отпуск на баща за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст;

Приложение № 7 към чл. 4, т. 6 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете  на основание чл. 53 КСО.

Работодателят издава Заповед за разрешаване на отпуск по чл. чл. 164, ал. 3 от КТ.

В софтуер за заплати Плюс Минус

Отсъствието се въвежда в екран Отсъствия с код 36 Гледане на дете – баща;

След запис на отсъствието автоматично се стартира документ Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9 или Удостоверение Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 за самоосигуряващи се лица;

В удостоверението е необходимо за вид обезщетение да се посочи отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО и за вид отпуск - по чл. 164, ал. 3.

С цел улеснение при попълване на данните в приложения програмата извежда съобщения за грешка за липсващите или сгрешени данни.

Файловете с данни от документи Удостоверение Приложение № 10 и Удостоверение Приложение № 11 в софтуер за заплати Плюс Минус се генерират от меню Операции / Обезщетения ДОО.