Обезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител

Публикувано на: 2024-05-27

Обезщетение по чл. 225 ал. 1 и 2 от КТ при незаконно уволнение

Чл. 225. (1) При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.

(2) Когато през времето по предходната алинея работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Това право има и работникът или служителят, който незаконно е бил преместен на друга по-нископлатена работа.

 1. За обезщетение по чл. 225:
 • Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за периода, през който служителят е бил без работа, но за не повече от 6 месеца.
 • Ако след уволнението служителят е започнал по-нископлатена работа, обезщетението, което му се дължи е в размер на разликата между брутното възнаграждение по прекратеното правоотношение и възнаграждението, което е получил след прекратяването.
 • Дължат осигурителни вноски върху брутното трудово възнаграждение, които са за сметка на работодателя.
 • Облага се с ДОД като доход от трудови правоотношения.
 • Не се дължат здравни осигуровки.
 • Периодът, през който служителят е бил незаконно уволнен се зачита за трудов и осигурителен стаж.
 1. Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус:

В картона на служителя в екран Основни се посочва вид осигурен 18. В поле Осн.заплата се записва сумата на обезщетението.

 1. Подаване на Декларация обр. 1 и 6:
 • Образец 1 - за целите на декларация обр. 1 служителят се подава с вид осигурен 18.
 • Образец 6:

За начислените осигуровки: избира се на Вид плащане: Дължими вноски съгласно чл.9 ал.3 т.1,2 КСО /вид осиг.18/. За дата на изплащане/начисляване се посочва датата, на която е влязъл в сила актът. Декларацията се подава с вид на плащането 6.

За удържания данък: избира се на Вид плащане: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ. За дата на изплащане/начисляване се посочва, датата на последния календарен ден от месеца, в който данъкът е удържан. Декларацията се подава с вид на плащането 8.

Обезщетение по чл. 225 ал. 3 от КТ при недопускане на работа на възстановен работник или служител

Чл. 225. (3) Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.

В случай, че служител бъде възстановен от съда на предходната си длъжност поради обявяване на незаконно уволнение, той има право да се върне на работа в 14-дневен срок от датата , на която е узнал за възстановяването.

В случай при който незаконно уволненият служител не бъде допуснат до работното си място, се дължи обезщетение за периода от недопускането му докато бъде допуснат. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.

Докато обезщетението за незаконно уволнение е не повече от 6 месеца, обезщетението, което се дължи на основание недопускане до работа няма максимален размер.

Обезщетение при недопускане на работа е на същия принцип като обезщетение при незаконно уволнение.

 • обезщетението се облага по ЗДДФЛ;
 • дължат се социални осигуровки само за сметка на работодателя;
 • не се дължат здравни осигуровки.