Въвеждане на обезщетения по КТ в Плюс Минус

Въвеждане на обезщетения по Кодекс на труда в софтуер за заплати Плюс Минус

Публикувано на: 2022-10-10

1. Обезщетение по чл.220

Обезщетение за неспазено предизвестие.

Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Обезщетението има възможност да се въвежда за брой месеци (заплати) или за брой дни.

Когато обезщетението е за брой месеци (заплати) - Въвежда се от Операции / Обезщетения по КТ, избира се от падащото меню обезщетение по чл. 220 и се избира бутон Добави. Попълва се поле Брой месеци (заплати), като ставката за обезщетението се взима от последния месец с отработени поне 10 дни. Ако служителят няма намерена база за изчисление в ПМ, може ръчно да се запише ставка. След въвеждането се записва с бутон Запиши , и се прехвърля в екран Заплати в перо 119 Обезщетение по чл.220.

Когато обезщетението е за брой дни - Въвежда се от Операции / Обезщетения по КТ, избира се от падащото меню Обезщетения по чл. 220 от КТ (за дни) и се избира бутон Добави. Попълва се поле Дни , като ставката за обезщетението се взима от последния месец с отработени поне 10 дни. Ако служителят няма намерена база за изчисление в ПМ, може ръчно да се запише ставка. След въвеждането се записва с бутон Запиши , и се прехвърля в екран Заплати в перо 119 Обезщетение по чл.220.

2. Обезщетение по чл.221

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие.

При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл.327, ал.1, т.2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Въвежда се от Операции / Обезщетения по КТ, избира се от падащото меню обезщетение по чл. 221 и се избира бутон Добави. Попълва се поле Брой месеци (заплати), като ставката за обезщетението се взима от последния месец с отработени поне 10 дни. Ако служителят няма намерена база за изчисление в ПМ, може ръчно да се запише ставка. След въвеждането се записва с бутон Запиши , и се прехвърля в екран Заплати в перо 120 Обезщетение по чл.221.

3. Обезщетение по чл.222 ал.1

Обезщетение за оставане без работа.

При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя.

Важно да се знае за обезщетение по чл.222 ал.1:

  • обезщетението по чл.222 ал.1 задължително се подава с вид осигурен 27.
  • обезщетение по чл.222 ал.1 може да се подава, само за периода, за който се отнася – т.е. не може да се изплаща накуп в последния месец, в който лицето е било на работа.
  • обезщетението по чл.222 ал.1 започва от първия неработен ден на лицето.
  • ако обезщетението не е поискано навреме - се прави корекция на Декларация обр.1 и се подава за периода, за който е трябвало да бъде изплатено.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Първо е необходимо лицето да се клонира. Тази операция автоматично слага дата на напускане в картона на лицето, т.е. не трябва да има дата в поле Напуснал. Маркира се картона и се избира Операции/Клониране на служител. В поле Дата на промяната се задава първият ден от периода, за който се дължи обезщетението. При клониране на служител автоматично се създава още един картон. В този картон се сменя видът осигурен на 27. За дата на напускане се задава последният ден от периода, за който се дължи обезщетението.

Въвежда се от Операции / Обезщетения по КТ, избира се от падащото меню обезщетение по чл. 222 ал. 1 и се избира бутон Добави. Попълват се полета От Дата и До Дата , като на поле От Дата се поставя първия ден в обезщетение, а на поле До Дата е последния ден в който лицето е в обезщетение.

Ставката за обезщетението се взима от последния месец с отработени поне 10 дни. Ако служителят няма намерена база за изчисление в ПМ, може ръчно да се запише ставка. След въвеждането се записва с бутон Запиши , и се прехвърля в екран Заплати в перо 124 Обезщетение по чл.222 ал.1.

Когато периодът на обезщетението обхваща 2 различни месеца, то се въвежда задължително целият период наведнъж. Не се разделя и въвежда поотделно в двата месеца, тъй като за втория месец базата за изчисление ще бъде различна от тази за първия месец.

4. Обезщетение по чл.222, ал.2 и 3

Обезщетение при болест или при пенсиониране.

При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание.

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Въвежда се от Операции / Обезщетения по КТ, избира се от падащото меню обезщетение по чл.222, ал.2 и 3 и се избира бутон Добави. Попълва се поле Брой месеци (заплати), като ставката за обезщетението се взима от последния месец с отработени поне 10 дни. Ако служителят няма намерена база за изчисление в ПМ, може ръчно да се запише ставка. След въвеждането се записва с бутон Запиши , и се прехвърля в екран Заплати в перо 121 Обезщетение по чл.222.

Обезщетението е напълно необлагаемо - нито с осигуровки, нито с данък.

5. Обезщетение по чл.224

Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск.

При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл.176, правото за който не е погасено по давност.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Обезщетението задължително се въвежда в последния месец, в който лицето е било в осигуряване поне 1 ден.

Въвежда се от Операции / Обезщетения по КТ, избира се от падащото меню обезщетение по чл.224 и се избира бутон Добави. Добавят се брой дни в поле Дни , като ставката за обезщетението се взима от последния месец с отработени поне 10 дни. Ако служителят няма намерена база за изчисление в ПМ, може ръчно да се запише ставка. След въвеждането се записва с бутон Запиши , и се прехвърля в екран Заплати в перо 122 Обезщетение по чл.224.

Върху обезщетението не се дължат осигуровки, а само ДОД.

6. Обезщетение по чл.331

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение.

Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят приеме предложението по ал.1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.

Въвеждане в софтуер за заплати Плюс Минус

Въвежда се от Операции / Обезщетения по КТ, избира се от падащото меню обезщетение по чл. 331 и се избира бутон Добави. Попълва се поле Брой месеци (заплати), като ставката за обезщетението се взима от последния месец с отработени поне 10 дни. Ако служителят няма намерена база за изчисление в ПМ, може ръчно да се запише ставка. След въвеждането се записва с бутон Запиши , и се прехвърля в екран Заплати в перо 125 Обезщетение по чл.331.

Всички обезщетения могат да бъдат въведени освен от Операции / Обезщетения по КТ, както и в самата заплата на служителя за конкретния месец в екран Заплати в перата описани по горе за всяко конкретно обезщетение.

Разгледайте: софтуер за заплати.

Обезщетение по чл.220 в софтуер за заплати Плюс Минус

Обезщетение по чл.221 в софтуер за заплати Плюс Минус

Обезщетение по чл.222 ал.1 в софтуер за заплати Плюс Минус

Обезщетение по чл.222 ал.2 и 3 в софтуер за заплати Плюс Минус

Обезщетение по чл.224 в софтуер за заплати Плюс Минус

Обезщетение по чл.331 в софтуер за заплати Плюс Минус