Публикувано на: 2011-09-01

Какви са особеностите при въвеждане на обезщетения по КТ? Какво трябва да се попълни в картоните на лицата? Какви осигуровки се дължат при различните обезщетения? Облагаеми ли са? За какво трябва да внимаваме, когато въвеждаме такива обезщетения?

В тази тема ще разгледаме основните обезщетения по КТ – кога служителят има право на тях , как и кога се отразяват в софтуер за заплати Плюс Минус.

1. Обезщетение по чл. 220 от Кодекса на труда (за неспазено предизвестие)

Съгласно чл. 220, ал. 1 КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

Ако работодателят се възползва от предвидената в чл. 220, ал. 1 КТ възможност да прекрати трудовия договор преди да изтече срокът на дължимото предизвестие ще дължи обезщетение на служителя, съответно съгласно чл. 220, ал. 2 КТ, ако работникът или служителят е връчил предизвестие, което не е спазил, то той ще дължи обезщетение.

За целта в софтуер за заплати Плюс Минус, в работния фиш – е предвидено перо 119 – Обезщетение по чл. 220. Това обезщетение е облагаемо, т.е. върху него се дължи ДОД. Въвежда се задължително в последния месец, в който лицето е било в осигуряване поне 1 ден – Обезщетението не може да бъде подадено без лицето да има дни в осигуряване. В случай, че обезщетението не е изплатено своевременно и е поискано, след като лицето е напуснало – то се въвежда в месеца, в който е трябвало да бъде изплатено и се прави корекция на декларация Обр. 1.

Как се изчислява и попълва обезщетението в програмата?

Има 2 варианта:

1/ сумата се изчислява ръчно и се записва директно в работния фиш срещу перо 119. Програмата сама познава, че обезщетението е облагаемо и не трябва да се прави или въвежда нищо допълнително, а само да се натисне бутон Запиши, за да се запише сумата и начисления ДОД.

2/ Програмата автоматично да изчисли и запише сумата на полагаемото обезщетение – това става от Операции/Обезщетение по КТ. От падащото меню се избира обезщетение по чл. 220 от КТ и се натиска Добави. В колона бр. месеци/заплати – се попълва, за колко месеца се дължи обезщетение – напр. 1. С Tab се минава на следващото поле, при което програмата автоматично извежда базата за изчисляване, ставката и изчислява полагаемото обезщетение. Единственото, което трябва да се направи, е да се натисне бутон Запиши и сумата се прехвърля във фиша на лицето.

Особеност – Възможно е обезщетението да не е за цял месец, а за половин или за няколко дни. В този случай трябва да пресметнем коефициент, с който трябва да се умножи дневната ставка и да изчисли обезщетението. Коефициентът се получава, като се разделят дните, за което се полага обезщетение на общите дни на месеца – т.е. ако се дължи обезщетение за 10 дни при 21 дена от месеца – разделяме 10/21 = 0,476 – и записваме в колона месец.

Как се процедира в случаите, когато лицето дължи обезщетение на работодателят?

В чл. 272 от Кодекса на труда са регламентирани удъжките, които могат да се правят от трудовото възнаграждение. Обезщетението за неспазено предизвестие не е сред тях, което означава, че работодателят няма право да го удържа от заплатата и съответно няма място във ведомостта. По закон, служителят трябва да внесе доброволно обезщетението (например на каса, срещу РКО). Ако не го направи, работодателя има право да предприеме съответните мерки за получаване на сумата по съдебен ред, но няма право да я удържа от заплатата. При желание на служителя (и писмена молба от негова страна), сумата на обезщетението по чл. 220 може да бъде приспадната от тази на обезщетението по чл. 224 (ако има такова), но не и ако я превишава. В никакъв случай обаче, заплатата на служителя не може да бъде отрицателна сума.

В софтуер за заплати Плюс Минус няма перо във фиша, което се използва за изплащане на обезщетение от работника на работодателя (тъй като, както е посочено по-горе, то няма място във ведомостта и съответно в начисленията). Перо 119 е предвидено за обратния случай /когато работодателят дължи обезщетение на работника/ и не е подходящо да се използва, защото ще начисли ДОД върху сумата на обезщетението. Би могло да се използва перо 217 Вътрешни удръжки, но само при положение, че лицето е подало молба за приспадане на обезщетението от друго. Това перо е настроено да взема сумите с обратен знак, т.е. ако ще се прави удръжка от 100 лв, трябва да се напише 100, а не минус 100, но трябва да се внимава сумата за получаване да не е отрицателно число.

2. Обезщетение по чл. 221, ал. 1 от Кодекса на труда (при прекратяване без предизвестие)

Съгласно чл. 221, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, т. 2, 3 и 3а КТ, работодателят му дължи обезщетение.

Случаите на прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие от страна на работника или служителя, в които той има право на обезщетение от работодателя са следните:

а) когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетението;

б) когато работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;

в) когато в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 КТ (промени в организацията и дейността на “стария” работодател) значително се влошат условията на труд при “новия” работодател.

**          При прекратяване на безсрочно трудово правоотношение обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срока на предизвестието, а при прекратяване на срочно трудово правоотношение – в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което той е останал без работа след прекратяването, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение.**

За целта в софтуер за заплати Плюс Минус, в работния фиш е предвидено перо 120 – Обезщетение по чл. 221. Това обезщетение е облагаемо, т.е. върху него се дължи ДОД. Въвежда се задължително в последния месец, в който лицето е било в осигуряване поне 1 ден – обезщетението не може да бъде подадено без лицето да има дни в осигуряване. В случай, че обезщетението не е изплатено своевременно и е поискано, след като лицето е напуснало – то се въвежда в месеца, в който е трябвало да бъде изплатено и се прави корекция на Обр. 1.

Как се изчислява и попълва обезщетението в програмата?

Начина на въвеждане и изчисляване на обезщетението е идентичен с това по чл. 220 от КТ, което вече разгледахме.

3. Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда (за оставане без работа)

Обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ се изплаща в резултат на прекратяване на трудов договор от страна на работодателя на работник или служител, който е останал без работа или е постъпил на работа след уволнението с по-ниско трудово възнаграждение. Задължението за работодателя да изплати обезщетение на това основание възниква, когато той е прекратил трудовия договор на работника или служителя поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което той е останал без работа, но за не повече от 1 месец.

За целта в Плюс Минус е предвидено перо 124 Обезщетение по чл.222, ал.1. За разлика от посочените по-горе 2 обезщетения, обезщетението по чл. 222 ал. 1 е облагаемо, като освен данък върху него се дължат и социални осигуровки за фонд Пенсии и ДЗПО – съответно разпределени между работник и работодател. За лицата родени преди 01.01.1960 г. процентите за фонд Пенсии се разпределят на 7,9% за сметка на лицето и 9,9% за сметка на работодателят, за лицата родени след 31.12.1959г. са в размер на 5,7% фонд Пенсии и 2,2% фонд ТЗПБ за сметка на лицето и 7,1% фонд Пенсии и 2,8% Фонд ДЗПО за сметка на работодателят.

Друга особеност е, че това обезщетение се подава с отделен вид осигурен 27.  Лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа и периода за който се изплаща, започва да тече от следващия ден в който лицето не е на работа.

От тук имаме 2 варианта:

– лицето напуска в последния ден на месеца. Тогава в картона му се сменя вида осигурен от 01 на 27, изтрива му се заплатата, а в полетата постъпил напуснал са задава периода на обезщетението

- лицето напуска по средата на месеца – например на 08.09.2011. Периодът за който му се дължи обезщетение започва от 09.09.2011 и приключва на 08.10.2011. В този случай за месец септември за това лице трябва да се направят 2 записа за обр. 1 – един с вид осигурен 01 за дните до 08.09 и втори запис за периода от 09.09 – до края на месеца с вид осигурен 27 и пропорционалната сума на обезщетението за тези дни. За целта трябва да се направи нов картон на лицето, като името на лицето се изписва по различен начин – например, ако изписвате имената на хората само с главни букви, сега може да се направи с първа главна и след това малки букви. /Внимание – различно изписване на имената не означава допълнителни знаци или интервали  - такива са недопустими!/ Заплата не се попълва, а само сумата на обезщетението.

Важно: – обезщетение по чл. 222 ал. 1 може да се подава, само за периода, за който се отнася – т.е. не може да се изплаща накуп в последния месец, в който лицето е било на работа.

Важно: – обезщетението по чл. 222 ал. 1 задължително се подава с вид осигурен 27.

Важно: – ако обезщетението не е поискано навреме - се прави корекция на обр. 1 и се подава за периода, за който е трябвало да бъде изплатено.

Изчисляване на обезщетението.

Обезщетението може да бъде изчислено ръчно и сумата да се напише направо в работния фиш на лицето. Програмата ще начисли дължимите осигуровки, след което се натиска бутон Запиши.

Обезщетението може да бъде изчислено и автоматично от програмата. За целта се отива в Операции/Обезщетения по КТ, като предварително сме стъпили на лицето, на което ще се изплаща обезщетение. От падащото меню се избира Обезщетение по чл 222 ал. 1 от КТ и се натиска бутон Добави. Записва с в колоните от дата до дата периодът, за който ще се изплаща обезщетението /ако започва в един и продължава в друг месец ще се запише на 2 реда/. Програмата сама изчислява базата, ставката и сумата на обезщетението. С натискането на бутон Запиши сумата се прехвърля във фиша на лицето.

Какво трябва да се представи като доказателсво, за да се изплати това обезщетение? Тъй като  Обезщетението по чл. 222 ал. 1 се изплаща в случаите, когато лицето е останало без работа и в срок от 1 месец не е намерило друга или е започнал такава, но с по-ниско възнаграждение, то трябва да представи документи, за да докаже този факт и да получи полагаемото му се обезщетение. Като доказателство може да представи трудова книжка, а понякога в практиката работодателят може да изисква от работника да попълни и декларация. Ако работникът или служителят е постъпил на нова работа, той е длъжен да представи на работодателя си при постъпването на работа трудовата си книжка, съгласно чл. 348, ал. 2 КТ. След като впише необходимите обстоятелства в нея, работодателят е длъжен незабавно да я върне на работника или служителя.

Важно: Тъй като обезщетението се изплаща поради това, че лицето е останало без работа и в срок от 1 месец не е постъпило на друга, то това обезщетение не се изплаща веднага при напускането на лицето, а се изчаква да мине едномесечния срок!

Всички ли лица, които отговарят на условията съдържащи се в чл. 222 ал. 1 от КТ и по точно  - работодателят е прекратил трудовия договор на работника или служителя поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, имат право да получат такова обазщетение? И по конкретно - Дължи ли се обезщетение по чл.222 ал. 1 на служител, който е пенсионер към момента на прекраятяване на трудовия му договор? - Обезщетение за оставане без работа се дължи и на работник или служител, който е пенсионер, при наличие на изискванията на чл. 222, ал. 1 КТ. Без значение е обстоятелството, че лицето е пенсионер, той има право на това обезщетение заради работата, която е изпълнявал по трудовия си договор.

4. Обезщетение по чл. 222, ал. 2 от КТ (при болест) и ал. 3 (при пенсиониране)

Обезщетението по чл. 222, ал. 2 КТ се дължи от работодателя, когато трудовото правоотношение е прекратено поради болест на работника или служителя и при условие, че той има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получавал обезщетение на същото основание. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срок от 2 месеца. Прекратяването на трудовия договор поради болест следва да бъде извършено на основание чл. 325, т. 9 или чл. 327, т.1 КТ.

Условие за упражняване на правото на прекратяване е невъзможността на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания, въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия.

Важно! В случай че при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и ако той е съгласен да я заеме, прекратяването не се допуска.

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж.

Обезщетението поради пенсиониране се изплаща само когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Преценката за размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се прави от работодателя, който прекратява трудовия договор след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

За въвеждането на тези 2 обезщетения в програмата има един общ код – 121 Обезщетение по чл. 222. Това обезщетение е необлагаемо – т.е. върху него не се дължат нито осигуровки, нито ДОД.

Как се изчислява и попълва обезщетението в програмата?

Има 2 варианта

1/ сумата се изчислява ръчно и се записва директно в работния фиш срещу перо 121. Програмата сама познава, че обезщетението е необлагаемо и не трябва да се прави или въвежда нищо допълнително, а само да се натисне бутон Запиши, за да се запише сумата.

**          2/ Програмата автоматично да изчисли и запише сумата на полагаемото обезщетение** – това става от Операции/Обезщетение по КТ. От падащото меню се избира обезщетение по чл. 222 ал. 3 и ал. 4 от КТ и се натиска Добави. В колона бр. Месеци/заплати – се попълва, за колко месеца се дължи обезщетение – напр. 2. С Tab се минава на следващото поле, при което програмата автоматично извежда базата за изчисляване, ставката и изчислява полагаемото обезщетение. Единственото, което трябва да се направи, е да се натисне бутон Запиши и сумата се прехвърля във фиша на лицето.

5. Обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда (за неползван отпуск)

Съгласно чл. 224, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

За база за изчисляване на обезщетението се взема полученото от работника или служителя среднодневно брутно трудово възнаграждение за предхождащ календарен месец, през който са отработени най-малко 10 работни дни, като няма ограничение колко назад във времето ще бъде този месец.

Важно! Обезщетението по чл. 224, ал. 1 КТ се изплаща независимо от вида на основанието за прекратяване на трудовия договор.

За това обезщетение в програмата е предвидено перо 122 Обезщетение по чл. 224. Обезщетението е облагаемо – т.е. Върху него не се дължат осигуровки, но се дължи ДОД. Въвежда се задължително в последния месец, в който лицето е било в осигуряване поне 1 ден – обезщетението не може да бъде подадено без лицето да има дни в осигуряване. В случай, че обезщетението не е изплатено своевременно и е поискано, след като лицето е напуснало – то се въвежда в месеца, в който е трябвало да бъде изплатено и се прави корекция на Обр. 1.

Как се изчислява и попълва обезщетението в програмата?

Има 2 варианта

**          1/ сумата се изчислява ръчно и се записва директно в работния фиш** срещу перо 122. Програмата сама познава, че обезщетението е облагаемо и не трябва да се прави или въвежда нищо допълнително, а само да се натисне бутон Запиши, за да се запише сумата на обезщетението и начисления от програмата ДОД.

2/ Програмата автоматично да изчисли и запише сумата на полагаемото обезщетение – това става от Операции/Обезщетение по КТ. От падащото меню се избира обезщетение по чл. 224 от КТ и се натиска Добави. В колона Дни – се попълва, за колко дни неизползван отпуск се дължи обезщетение – напр. 10. С Tab се минава на следващото поле, при което програмата автоматично извежда базата за изчисляване, ставката и изчислява полагаемото обезщетение. Единственото, което трябва да се направи, е да се натисне бутон Запиши и сумата се прехвърля във фиша на лицето.

Comments:

Особености при подаване на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за обезщетения по КТ – Плюс Минус | Блог - Feb 5, 2017

Вижте полезна информация и за складов софтуер Плюс Минус.