Публикувано на: 2016-02-20

I**.** БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

 1. Болничен лист за 45 дни преди раждане.

Необходимите документи, които майката представя :

 • Болничен лист, издаден от гинеколога, който следи бременността .

 • Ако банковата сметка НЕ Е декларирана- Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2  ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – с данни за банковата сметка

В софтуер за заплати Плюс Минус :

 • отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 4 Бременност и раждане.
 • след запис на отсъствието се избира документ – Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал.1. Ако банковата сметка не е декларирана- Попълва се точка 23. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение
 1. Болничен лист за 42 дни – непосредствено след раждане.

Необходимите документи, които майката представя :

 • болничен лист, издаден от съответното здравно заведение

В софтуер за заплати Плюс Минус:

 • отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 4 Бременност и раждане.
 • след запис на отсъствието се избира документ – Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал.1.

В случай, че раждането е станало след термина, се издава допълнителен болничен лист.

Когато раждането е станало преди изтичането на 45-дневния отпуск поради бременност, а също и при преждевременно раждане, когато не е съществувала възможност да се започне ползването на 45-дневния отпуск поради бременност, осигурената има право на остатъка или на неизползвания отпуск поради бременност. В тези случаи отпускът се включва в третия болничен лист, като се вписва размерът на неизползвания отпуск поради бременност.

 1. Болничен лист за 48 дни – ако раждането е станало на термина или остатъкът до 135 дни.

Необходимите документи, които майката представя :

 • Болничен лист, който се издава от педиатъра на детето
 • Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – попълнени данни за детето

В софтуер за заплати Плюс Минус:

 • отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 4 Бременност и раждане.
 • след запис на отсъствието се избира документ – Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал.1.
 1. Отразяване на остатъка от 135 дни до 410 дни.

Необходимите документи, които майката представя :

 • Приложение № 2 към чл. 4, т.1 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка до 410 календарни дни
 • Молба за отпуск по чл. 163, ал. 1 - отпуск поради бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни;
 • Kогато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане

Рабтодателят издава Заповед за разрешаване на отпуска по чл. 163, ал. 1

В софтуер за заплати Плюс Минус:

 • отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 4 Бременност и раждане.
 • след запис на отсъствието се избира документ – Приложение № 10 към чл. 9

II**.** ГЛЕДАНЕ НА ДЕТЕ ОТ 410 ДЕН ДО НАВЪРШВАНЕ НА 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО

Необходимите документи, които майката представя :

 • Приложение № 7 към чл. 4, т.6 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

 • Молба за отпуск по чл. 164, ал. 1 - отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете

Работодателят издава Заповед за разрешаване на отпуска по чл. 164, ал. 1

В софтуер за заплати Плюс Минус:

 • отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 5 Гледане на дете до 2г.
 • след запис на отсъствието се избира документ – Приложение № 10 към чл. 9

III**.** ОТРАЗЯВАНЕ НА 15 ДНИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ДЕТЕ БАЩА ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ

За начало на този срок се счита датата на изписване на детето от здравното заведение, а не датата на раждане.

Необходимите документи, които бащата представя :

 • Молба за отпуск по чл. 163, ал. 7 - отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение до 15 календарни дни;
 • Приложение № 3 към чл. 4,т.2 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
 • За деклариране на банковата сметка- Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2  ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове
 • Kогато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане

Работодателят издава Заповед за разрешаване на отпуска по чл. чл. 163, ал. 7

В софтуер за заплати Плюс Минус:

 • отсъствието се отразява в екран Отсъствия с код 35 Отпуск при раждане на дете - баща.
 • след запис на отсъствието се избира документ – Приложение № 10 към чл. 9

IV**.** МАЙКАТА ПРЕКЪСВА ГЛЕДАНЕТО НА ДЕТЕ ДО 2 ГОДИНИ И СЕ ВРЪЩА НА РАБОТА

Необходимите документи, които майката представя :

 • писмено заявление до предприятието, с което иска прекъсване на отпуска по чл. 164 ал.1
 • ако детето не е настанено в детска ясла, Приложение № 8 към чл. 4, т.6 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО

Предприятието подава :

 • за получаване на обезщетение по чл. 54 КСО Приложение № 10 към чл. 9 относно получаване на обезщетение по чл. 54 КСО, попълнена част I Удостоверявам следните обстоятелствата:

 • за промяна на обстоятелствата:

Ако е подадено заявление за изплащане на парично обезщетение по чл. 53  КСО преди 01.01.2016- промяната на обстоятелствата се отразява по стария начин с Приложение № 12 към чл. 14, ал. 1  ДЕКЛАРАЦИЯ  за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или  помощи от държавното обществено осигуряване .

Ако е подадено заявление за изплащане на парчино обезщетение по чл. 53  КСО след 01.01.2016  промяната на обстоятелствата се отразява в Приложение № 10 към чл. 9 , част II Удостоверявам следните промени в обстоятелствата. Попълва се точка 20 Отпускът на лицето на основание чл. 164, ал. 1 от КТ е прекратен - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53 и чл. 53а от КСО