Публикувано на: 2015-08-25

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

 1. 15 дни след изписване на детето

Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете за срок до 15 календарни дни. За начало на този срок се счита датата на изписване на детето от здравното заведение, а не датата на раждане.

Необходими документи:

 • Приложение № 13 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО;
 • Приложение № 7 - Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (ако досега не е подавана);
 • Заверено от осигурителя копие от заповедта за разрешаване на отпуска;
 • Заверено от осигурителя копие от документа от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

В софтуер за заплати Плюс Минус се отразява в екран Отсъствия с код 35 Отпуск при раждане на дете – баща.

В Опис парични обезщетения след запис на отсъствието се избира:

 • Вид документ – 6 заявление-декларация за парично обезщетение при раждане до 15 дни /баща/;
 • Приложения:

06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска;

14  - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата (в случай, че не е представена досега);

19 - Заверено от осигурителя копие от документ от лечебно заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето - за осигурено лице;

 • - Други документи (ако се изискват такива).
 1. След навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

Необходими документи:

 • Приложение № 14 - заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
 • Копие от заповед за разрешаване на отпуска

В софтуер за заплати Плюс Минус  се отразява в екран Отсъствия с код 36 Гледане на дете – баща.

В Опис парични обезщетения след запис на отсъствието се избира:

 • Вид документ7 заявление-декларация за парично обезщетение при раждане след 6 месеца до 410 кал. дни.
 • Приложения:

06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска;

17 - Други документи (ако се изискват такива).