Публикувано на: 2015-04-18

Считано от 01.01.2015г., чл.94 ал.2 от КСО, който гласи, че „пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването по българското законодателство, съответно прекратяване на трудовата дейност по законодателството на държава“ е отменен. От тук следва, че служител може да се пенсионира без прекратяване на трудовото правоотношение. Тъй като е възможно датата на пенсиониране да е различна от датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се появяват въпросите кога служителят има право на обезщетение по чл.222 ал.3 от Кодекса на труда и в какъв размер.

Според чл.222 ал.3, обезщетение се дължи към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Дори служителят да започва работа в друга фирма, обезщетение се дължи от първия работодател, защото е изпълнено условието по чл.222 ал.3 - „служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването“ на трудовото правоотношение. Обезщетение не се дължи от всеки следващ работодател, защото, съгласно същия член, „обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж“.

Не се дължи обезщетение по чл.222 ал.3 към момента на промяна на работодател по чл.123 ал.1 от Кодекса на труда, защото трудовото правоотношение не се прекратява в този случай.

При прекратяване на трудовото правоотношение, служителят има право на обезщетение по чл.222 ал.3 в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако служителят има трудов стаж при същия работодател през последните 10 години считано към датата на прекратяване на правоотношението, той има право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за 6 месеца.

Как се отразява това в софтуер за заплати Плюс Минус?

При пенсиониране на служител без прекратяване на трудовото му правоотношение, в картона на лицето, екран „Допълнителни“ се дава отметка „Пенсионер“. Не е необходимо клониране на служител или създаване на нов картон, тъй като според българското законодателство, пенсионерите, които работят по трудово правоотношение, се осигуряват по реда, по който се осигуряват останалите служители.

При прекратяване на трудовото правоотношение на служителя се изпълняват следните стъпки:

1.В картона на лицето, екран „Основни“ се попълва поле „Напуснал“ – дата на напускане.

2.Отваря се Операции/Обезщетения по КТ.

3.От падащото меню се избира „Обезщетение по чл.222, ал.2 и 3“.

4.В колона „Бр.месеци/заплати“ се попълват броя месеци, за които се дължи обезщетение и се дава бутон „Запиши“. Обезщетението се отразява в перо 121 във фиша на лицето.