Публикувано на: 2014-08-13

На 20.06.2014 Главна инспекция по труда публикува съобщение, с което напомня, че работещите, които не могат да се явят на работа заради бедственото положение в различни райони на страната, имат право на обезщетение.

Съгласно чл. 218 ал. 1 от КТ, когато при бедствие работникът или служителят е възпрепятствуван да се яви на работа, работодателят трябва да му  изплати  обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.

Съгласно чл. 218 ал. 2 от КТ,ако работникът или служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, му се заплаща пълният размер на брутното трудово възнаграждение.

Причините за неявяването на работа и участието в спасителните работи се установяват от кметството, от общинския съвет или от друг държавен орган.

Съгласно ЗДДФЛ това обезщетение се облага като доход от трудови правоотношения

Според Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски  и Закона за здравно осигуряване върху обезщетението се дължат осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване, като месечният осигурителен доход не трябва да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя за професията, която заема лицето по трудовия договор

Въвеждане на обезщетението в софтуер за заплати Плюс Минус:

За да се отрази коректно това обезщетение в софтуер за заплати Плюс минус може  да се използва перо 111 Обезщетение обл. По този начин сумата ще влезе във всичко ФРЗ, ще участва в Осигурителния доход и Облагаемата сума

-   Сумата може да се въведе ръчно – в екран Заплати

-   Чрез използване на Операции / Масово начисляване на суми по избрано перо по следния начин:

  1. Срещу Код за запис:  се пише 111
  2. Избира се опцията Процент от изчислена сума
  3. Срещу Процент – вписва се процента, които ще се пресметне върху избрана база, не се посочва знак %, например за 75% се пише 75. Ако трябва да се начисли пълната сума на брутното трудово възнаграждение, следва да се посочи 100
  4. Срещу Изчисляване на база – тук се посочват перата, от които ще се формира базата. Записват се кодовете на перата, примерно за фонд работна заплата – ФРЗ, или за основна заплата – 101, перо се добавя със знак „+”, а се изважда със знак „-”.
  5. Срещу Период – посочват се начална и крайна дата на периода, от който се взема базата за изчисляване на процента във формат ггггмм.
  6. Избира се бутон ИЗВЕДИ, след това ЗАПИШИ

Въвеждане на отсъствие за участие в доброволни формирования

Съгласно чл. 157, ал.1, т.7от КТРаботодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

Според чл. 157, ал.3 т.3 Работодателят не е длъжен да заплаща обезщетение на работника или служителя – доброволец. Може обаче да го направи по своя воля и това да е неговият принос в подкрепа на пострадалите. От това решение зависи дали като вид отсъствие ще се използва перо 26 Платен отпуск Други или 27 Неплатен отпуск (лице).

Полагане на извънреден труд

Съгласно чл. 144 от КТ Извънреден труд се допуска по изключение за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;Той се  заплаща по общия ред за полагане на извънреден труд, т.е. работодателят трябва да плати повече за извънредните часове.

В софтуер за заплати Плюс Минус извънредният труд се въвежда като се използват пера

104 Извънреден труд през раб.дни

129 Извънреден труд през почивни дни

131 Извънреден труд през празници

Прочетете интересна информация за нашата CRM система Плюс Минус.