Публикувано на: 2020-01-03

По-важните промени в законодателството за 2020 г. са.:

Софтуер за заплати

Според Наредба № Н-13, публикувана в ДВ 1 / 03.01.2020, се запазва структурата и съдържанието на декларация 1 спрямо 2019 г. Актуализирана е бланката на декларация 6.

Актуализиран е класификатора на професиите и длъжностите, в сила от 01.01.2020,  в приложение 1 и приложение 2 от Заповед РД01-815 от 23.12.2019г.на МТСП .

Нови минималните осигурителни прагове са публикувани в Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2020 г.

Актуализирани са % на осигуровките (промяна в осигуровките през 2020 г. има в % на ТЗПБ за някои кодове по КИД, съгласно прил.2 към чл.14 от Закона за бюджета на ДОО за 2020 г.)

Според Закона за бюджета на ДОО за 2020г. са въведени по-висока минимална работна заплата - 610 лв и по-висок минимален осигурителен доход за земеделски производители - 420лв.

В сайта на НСИ е публикувана нова бланка за  Справката за статистика за четвъртото тримесечие.

Добавена е справка по чл.73, ал.6. В справката се включва информацията за годишната данъчна основа и годишния данък по чл. 49 от ЗДДФЛ за лицата с трудови правоотношения.

Бланката на справка по чл.73, ал.1 е актуализирана в сайта на НАП и обнародвана в ДВ 99 / 17.12.2019 – основните промени са в новите колони, касаещи код корекция (редовни данни, корекция, заличаване), както и за случаите на преобразуващо се предприятие.

В сайта на НАП са публикувани и нови бланки на служебни бележки по чл.45 от ЗДДФЛ, както и на сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ.

Счетоводен софтуер

На интернет страницата на НСИ и НАП е публикуван нов образец на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за отчетна година 2019.

Актуализиран е образецът за Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел, в НСИ и НАП за отчетна година 2019.

В НСИ и НАП е актуализиран и Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс за отчетна година 2019.

В сайта на НАП има нов образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, съгласно образец на НАП.

В ЗДДС се създава чл. 15а „Режим складиране на стоки до поискване“. Съгласно ал. 5 всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под този режим, води електронен регистър на тези стоки. Регистърът по чл. 123, ал. 5 се отразява в Дневник продажби и във Vies декларацията, а регистърът по чл. 123, ал. 6 се отразява в Дневник покупки.

Софтуер за магазини и търговски обекти

Според Наредба Н-18, до 31.01.2020 всяка фирма, която има плащания в брой, използва фискално устройство и софтуер за управление на продажбите в един и същи търговски обект, трябва да пригоди дейността си в съответствие с наредбата. Модулът, регистриран от ПЛЮС МИНУС в НАП, като софтуер за управление на продажбите, е модул POS.