Публикувано на: 2018-12-31

По-важните промени в законодателството за 2019г. са.:

ТРЗ и Личен състав

Според Наредба за изненение и допълнение на Наредба Н-8, се актуализират декларация 1 и 6. По-важната промяна е, че в декларация 1 се въвежда поле 16.5, където се записват дните в неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж (досега тези дни бяха включени в поле 16.4.Дни без осигурителни вноски, зачетени за осиг.стаж). При сумирано изчисляване на работното време попълването на отработените дни с осигурителни вноски в т.16.1, съответно дните в т. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 и 16.А, се привежда в съответствие с Наредбата за работното време, почивките и отпуските за смени под 4 часа.

Актуализирани са данните, които се подават с уведомление по чл.62 от КТ.  По-съществена промяна тук е, че при промяна на срока и/или длъжността на служител, уведомлението  съдържа както дата на сключване на трудов договор, така и дата на сключване на допълнително споразумение.

Актуализиран е класификатора на професиите и длъжностите.

Актуализирана е Справката за проверка на минималните осигурителни прагове, съгласно Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.

Актуализирани са % на осигуровките (промяна в осигуровките през 2019г.има в % на ТЗПБ за някои кодове по КИД, съгласно прил.2 към чл.14 от Закона за бюджета на ДОО за 2019г.)

Според Закона за бюджета на ДОО за 2019г. са въведени по-висока минимална работна заплата (560лв), по-висок минимален осигурителен доход за земеделски производители (400лв) и по-висок максимален осигурителен доход (3000лв).

Актуализирана е Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци, съгласно образец, публикуван в ДВ бр.106 от 21.12.2018.

Актуализирана е Справката за статистика за четвъртото тримесечие, в съответствие с бланката публикувана от НСИ.

Актуализирана е Справката за статистика – годишна, в съответствие с бланката публикувана от НСИ.

Счетоводен софтуер

В ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) се правят изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно тях, за да се отрази в ПЛЮС МИНУС отложено начисляване на данъка, във файл Митническа декларация (md_razp7.xls) е добавено основание „Внос във връзка с чл.57, ал.5 от ЗДДС“ като опция в падащото меню. Когато се избере това основание, митническата декларация (с вид на документа 07 спрямо ППЗДДС) влиза както в дневник на покупките, така и в дневник на продажбите. В протокол по чл.117 е добавено същото основание в поле „Основание за начисляване или неначисляване на данъка от лицето по чл.117, ал.1 от ЗДДС“. При избор на това основание, се включват и двете отметки за дневниците по ДДС – т.е.протоколът ще участва и в двата дневника по ДДС за съответния месец.

Актуализиран е Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2018.

Актуализиран е Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел, съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2018.

Актуализиран е Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс, съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2018.

Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, съгласно образец, обнародван в ДВ бр.106 от 21.12.2018г.

Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, съгласно образец, обнародван в ДВ бр.106 от 21.12.2018г.