Нов праг за регистрация по ЗДДС и възможност за дерегистрация по избор

В сила от 1 януари 2023 г. минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по Закона за ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв

Публикувано на: 2022-11-16

В сила от 1 януари 2023 г. минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по Закона за ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв. Това увеличение е в резултат на приети промени в чл. 96, ал. 1 от ЗДДС (ДВ бр. 58 от 23.07.2022 г.) и получено разрешение от Съвета на Европейския съюз (публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 17 ноември 2022 г.), с което на България се дава възможност да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.

Прагът от 100 000 лв. ще се прилага до 31 декември 2024 г. До тази дата следва да се транспонира Директива (ЕС) 2020/285 на Съвета, с която от 1 януари 2025 г. на държавите членки ще бъде разрешено да освободят от ДДС доставките на стоки и услуги, извършвани от данъчно задължени лица, чийто годишен оборот в дадена държава членка не надвишава праг от 85 000 EUR или равностойността им в национална валута.

Прагът от 100 000 лв. е приложим при определяне на облагаемия оборот както за целите на задължителната регистрация по ЗДДС, така и в случаите на дерегистрация по избор.

Ако към 1 януари 2023 облагаемия оборот за последните дванадесет месеца е под 100 000 лв., регистрираните на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС лица могат да прекратят доброволно регистрацията си по закона, чрез подаване на заявление за дерегистрация (приложение № 8 към чл. 77, ал. 1 от ППЗДДС). При дерегистрация по избор няма законов срок за подаване на заявлението.

Заедно със заявлението се подава и справка за облагаемия оборот по месеци – за последните 12 месеца преди текущия и за текущия месец до датата, на която е подадено заявлението за дерегистрация (чл. 77, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС).

В справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава и протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от ЗДДС (приложение № 9 към чл. 77, ал. 4 от ППЗДДС). В протокола се посочват наличните към датата на дерегистрация активи (по смисъла на ЗС и ЗКПО),за които е ползван изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност данъчен кредит.

Данъчната основа в протокола по чл. 111 от ЗДДС се определя към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето. Това е данъчната основа при придобиването, вноса или себестойността на стоката, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.

В счетоводен софтуер Плюс Минус за документиране на начисляването на ДДС при дерегистрация се използва Протокол - опис на наличните активи при дерегистрация по чл. 111 от ЗДДС (с тип -ПО и име на файл protocol111.pm).

За да се включи протокола в Дневник продажби, в Сервиз / Настройки / Счетоводство срещу Дневник продажби се добавя -ПО.

Научете повече за счетоводен софтуер