Нови приложения в Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО

Публикувано на: 2023-10-04

Във връзка с промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е направена промяна в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) и са добавени два нови образеца (приложения), които се подават заедно с декларацията.

 • Приложение № 3 за деклариране на авторски и лицензионни възнаграждения, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни лица, местни на държава - членка на Европейския съюз (Образец 4031).
 • Приложение № 4 за деклариране на данни от текущата счетоводна отчетност по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС (Образец 4041).

Приложение № 3 (образец4031)

 1. Според чл. 73а ал. 1 от ЗДДФЛ- предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят на НАП информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

 2. Според чл. 201 ал. 5 от ЗКПО - с декларацията по ал. 1 лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, или получателите на доходите в случаите по ал. 3 предоставят информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2, 6 и 7 от ДОПК за целите на автоматичния обмен.

Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

 1. Стъпки при подаване на Приложение № 3 (образец4031):
 • в образец 4001 се поставя отметка, че формулярът се подава за целите на автоматичния обмен на информация на основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и/или чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО.
 • в образец 4001 се поставя отметка в Част І, т. 6, че към декларацията се прилага Приложение № 3 (образец 4031).
 • в образец 4001 в т. 6.1. се посочва броят на попълнените части в Приложение № 3.
 • Информацията в Приложение № 3 е аналогична на информацията, която се предоставя с Приложение № 1 и Приложение № 2.
 1. Срок за подаване на Приложение № 3 (образец4031) - веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

Приложение № 4 (образец4041)

 1. Съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС - Когато в края на календарно тримесечие общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв., регистрираните лица по този закон, които са предприятия по Закона за счетоводството, декларират поотделно за съответното календарно тримесечие с декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, данни от текущата си счетоводна отчетност относно:
 • сумата на налични парични средства в касите;
 • размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица;
 • размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица.
 1. Съгласно чл. 2 от ЗСч предприятия са:
 • търговците по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително клоновете на чуждестранните търговци;
 • местните юридически лица, които не са търговци;
 • бюджетните предприятия;
 • консорциумите по смисъла на ТЗ, дружествата по Закона за задълженията и договорите съвместните предприятия и други обединения, базирани на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;
 • фондовете за извършване на плащания и осигурителните каси по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;
 • търговските представителства;
 • чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.
 1. Стъпки при подаване на Приложение № 4 (образец4041):
 • в образец 4001 се поставя отметка, че формулярът се подава за деклариране на данни от текущата счетоводна отчетност по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС.
 • в образец 4001 се поставя отметка в Част І, т. 7, че към декларацията се прилага Приложение № 4 (образец 4041).
 • Попълване на информация в Приложение № 4 (образец 4041) Част І:
 • на ред 1 - сумата на наличните парични средства в касите;
 • на ред 2 - размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица;
 • на ред 3 - размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица.
 • На ред 4 - общата сума в края на календарното тримесечие, която следва да е над 50 000 лв.
 • В случай, че лицето НЕ е задължено да подава декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, но е задължено да декларира данните по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС, попълва образец 4001 без Част ІV, а в част І отбелязва т. 7.
 1. Срок за подаване на данните по чл. 123 ал. 10 - до края на месеца, следващ тримесечието.

ВАЖНО!

 • Първият период, за който се декларират данни по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС е третото тримесечие на 2023 г., като срокът за декларирането им е до 14 ноември 2023 г. Този срок обаче не е приложим за внасяне на дължимите данъци, които следва да се внесат в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ и ЗКПО, а именно – до 31 октомври 2023 г.

 • В случаите, когато лица са декларирали само дължимите данъци за третото тримесечие и не са посочили необходимите данни в Приложение № 4, имат възможност да подадат коригираща декларация до 14 ноември 2023 г. При подаване на коригираща декларация е необходимо да се подаде, както данните от текущата счетоводна отчетност по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС, така и вече декларираните данни за дължими данъци по ЗДДФЛ и ЗКПО.

Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ е актуализирана в софтуер за заплати Плюс Минус.