Публикувано на: 2011-05-09

Автор: Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“ – МТСП

Източник: „ЕПИ – Труд и социално осигуряване”

Основни правила за промяна в документацията на предприятията Съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно изискванията на Националната класификация на професиите и длъжностите през 2011 г. (НКПД-2011) в срок до 30.06.2011 г. При настъпила промяна в длъжностното наименование следва да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор и да се подаде уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите (НАП). Допълнително споразумение се изготвя и при промяна на длъжността на работничка или служителка, която ползва отпуск за майчинство, за да бъде в съответствие с промените на разписанието на длъжностите в предприятието. При отказ да бъде подписано, изготвеното допълнително споразумение се връчва на работничката или служителката след завръщането ъ на работа.

Използване на символа „/“ Символът „/“ (дясно наклонена черта) в длъжностните наименования от НКПД-2011 указва наличие на алтернативност (например Главен редактор, радио/телевизия; Ръководител/Началник/Мениджър отдел). В тези случаи наименованието на длъжността се определя по преценка на прилагащите организации, като се използва само една от думите, отделени със символа „/“.

Използване на кратки допълнителни уточнения С цел недопускане на еднаквост на длъжностни наименования в НКПД-2011, в случаите, в които в различни единични групи са включени еднакви длъжностни наименования, към тях са въведени кратки допълнителни уточнения (например Главен инженер, предприятие; Главен инженер, преработваща промишленост; Главен инженер, добивна промишленост; Главен инженер, строителство; Главен инженер, община/район; Главен инженер, Столична община). Тези допълнителни уточнения не са съществен елемент от длъжностното наименование и прилагащите организации не са задължени да ги ползват при изготвяне на разписанията на длъжностите.

Преговори за договаряне на нови минимални осигурителни доходи в отрасъл „Здравеопазване“ От началото на настоящата година в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) постъпват запитвания от представители на отрасъл „Здравеопазване“ относно приложението към Закона за държавното обществено осигуряване за 2011 г., касаещо минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за наетите лица през 2011 г. Те са породени от обстоятелството, че съгласно изискванията на международните и европейските стандарти някои специалисти преминаха в по-висок класификационен клас и по този начин се причислиха към значително по-висок размер на минималния осигурителен доход. За разрешаване на възникналите проблеми в отрасъл „Здравеопазване“ МТСП организира кръг от работни срещи с представители на социалните партньори и правителството за обсъждане на минималните осигурителни прагове в сферата на здравеопазването. На работните срещи присъстваха представители на Съюза на работодателите в здравеопазването, Съюза на зъботехниците в България, Медицинска федерация „Подкрепа“, Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Националния осигурителен институт (НОИ) и НАП. Експертите от МТСП и НОИ направиха цялостен преглед на преминаващите длъжности от по-нисък в по-висок клас по новата НКПД-2011. По време на срещите бе взето решение в икономическите дейности, в които има затруднения, породени от преминаването на длъжности в по горен клас, договарящите страни - представители на работодателите и на синдикатите, съобразно утвърдената практика да започнат преговори за договаряне на нови минимални осигурителни доходи. С писмо № 09116-9 от 28.02.2011 г. МТСП инициира за икономическите дейности, в които има проблеми, да се предоставят нови споразумения с коригирани стойности на минималните осигурителни доходи в срок до 11.03.2011 г. Изискано беше всички споразумения да бъдат подкрепени с мотиви, съдържащи съществуващите проблеми и необходимостта от корекция, както и броя на заетите по квалификационни групи професии, засегнати от промяната. Представителите на държавата се ангажираха да окажат необходимото съдействие при провеждане на преговорите и в зависимост от резултата да се предприемат необходимите действия за нормативни промени. На 14.03.2011 г. работна група с представители на социалните партньори, участници в процеса на договаряне на минималните осигурителни доходи, на НАП и НОИ проведе заключително заседание за финализиране на процеса. На заседанието бяха разгледани техническите аспекти на промяната на осигурителните прагове в здравеопазването, на базата на сключеното и депозирано споразумение в икономическите дейности:

  • „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) с код по Класификацията на икономическите дейности - 86, без 86.1;
  • „Дейност на болници“ (само за началник клиника/отделение) с код по Класификацията на икономическите дейности - 86.1.

По-точно минималните осигурителни доходи на медицинските специалисти в двете основни групи дейности по НКПД-2011 ще се коригират от 820 и 1100 лв., съответно на 500 и 580 лв. за първи клас специалисти и от 550 и 780 лв. на 400 и 540 лв. - за втори клас специалисти - където в общия случай попадат медицинските сестри. Подкрепено е предложение за промяна в праговете и за „Дейност на религиозни организации“ (само за енорийски свещеник) с код по Класификацията на икономическите дейности - 94.91. Достигнат е консенсус и се подготвя предложението за промяна на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.

Запознайте се и с нашия софтуер за строителство Плюс Минус.