Неявяване на работа при обявено бедствено положение

Публикувано на: 2023-11-29

Трудовото законодателство допуска два варианта за компенсиране на трудово възнаграждение, ако служителят не е полагал труд , поради настъпило бедствие.

Работещите, които не могат да се явят на работа, имат право на обезщетение Съгласно чл. 218 ал. 1 от Кодекса на труда(КТ).

Според КТ работодателят трябва да им изплати 50 на сто от брутното трудово възнаграждение за времето, през което са били възпрепятствани да работят, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.

В случай че работникът или служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, му се заплаща пълният размер на брутното трудово възнаграждение, съгласно чл. 218 ал. 2 от КТ.

В колективен или в индивидуален трудов договор може да се предвиди по-голям размер на обезщетението.

Основателни причини за неявяването на работа и участието в спасителни действия се установяват от кмета на общината за цялата или за част от територията й, областния управител за територията на област, министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи - за повече от една области или цялата страна, или от друг държавен орган.

Работникът няма право и на трудово възнаграждение в дните на отсъствие, а само на обезщетение по чл.218, ал.1 .

Данъчно облагане и осигуровки

Обезщетението при бедствие подлежи на данъчно облагане.

По реда на ЗДДФЛ – Обезщетението по чл. 218 ал. 1 се облага като доход от трудови правоотношения.

Дължат се социални, но и здравни осигуровки. Относно осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване ( ДОО ), те се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл.6, ал.3, т.8 и т.9 от КСО.

Върху обезщетението по чл.218, ал.1 от КТ се дължат и вноски за ДЗПО ако лицето отговаря на условията на чл.127, ал.1 от КСО.

Осигурителните вноски за универсални пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица, както следва: за сметка на осигуреното лице - 2,2 на сто ,като за сметка на осигурителя - 2,8 на сто чл.157, ал.3 от КСО (нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.).

Описано в разпоредба по чл.40 , ал.1 , т.1 от Закона за здравно осигуряване , здравно осигурителните вноски се разпределя между работодателя или ведомството и осигурения в съотношение: - 2010 г. и следващите години - 60:40.

Осигурителен стаж

На основание Чл. 37 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ( изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 01.01 .2015 г.) за осигурителен стаж се зачита времето, за което са били дължими или внесени осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 5 и 6 КСО, а за самоосигуряващи се лица и лицата по чл. 4, ал. 7, 8 и 9 и чл. 4а КСО - времето, за което са внесени осигурителни вноски.

Дните в отсъствие от страна на работника,в Обезщетение по чл.218 , ал.1 , се зачитат за осигурителен стаж , поради дължимите осигурителни вноски съгл. Чл. 37 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

ДОтразяване на Обезщетение по чл.218 в Плюс Минус

Отразяване на Обезщетение по чл.218 в Плюс Минус

Отразяване на Обезщетение по чл.218 в софтуер за заплати Плюс Минус

Правилно отражение в Плюс Минус е възможно с използване на перо 111 Обезщетение обл..

Сумата влиза във Всичко ФРЗ, участва и в Осигурителния доход и Облагаемата сума.

Може да бъде въведена автоматично от Операции / Масово начисляване на суми или ръчно в екран Заплати.

Въвеждане на отсъствие относно участие, в доброволните формирования за защита при бедствия

Съгл.чл. 157, ал.1, т.7 от КТ (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) . Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя .

Според чл. 157, ал.3, т.3 от КТ през време на отпуските по ал. 1 на работника или служителя се изплаща възнаграждение, както следва според предвиденото в специалните закони .

Работодателят не е длъжен да заплаща обезщетение на работника или служителя – доброволец. Може обаче да го направи по своя воля и това да е неговият принос в подкрепа на пострадалите.

Въз основа на взето решение от страна на работодателя, ако е ще заплаща отсъствие се използва код 26 Платен отпуск Други. Ако отсъствието не се заплаща, се използва код 27 Неплатен отпуск (лице).

Полагане на извънреден труд

Съгласно чл. 144 т.3( предишна т. 2 - ДВ, бр. 42 от 2018 г.) от КТ

Кодексът на труда допуска полагането на извънреден труд при няколко бедствени положения. Едно от тях е при предотвратяването, овладяването и преодоляването на последиците от бедствия.

В тези случаи извънредният труд се заплаща по общия ред, описан от законодателя. Работодателят трябва да плати повече за извънредните часове, положен труд, както следва:

  • за работа през работните дни се заплаща 50 на сто.

  • за работа през почивните дни се заплаща с увеличение от 75 на сто.

  • за работата по време на официалните празници се заплаща със 100 на сто увеличение.

Въвеждане на извънреден труд в софтуер за заплати Плюс Минус

За въвеждане на извънреден труд в софтуер за заплати Плюс Минус, се използват пера от фиша:

104 Извънреден труд през раб.дни - в колона Дни,Час.,% ръчно се записват бр. часове на положения извънреден труд, в работен ден . Програмата автоматично извежда сумата на доплащането.

129 Извънреден труд през почивни дни – отново в колона Дни,Час.,% ръчно се записват бр. часове на положения извънреден труд.

131 Извънреден труд през празници- след ръчно въвеждане на бр. часове в колона Дни,Час % , автоматично се извежда сумата на доплащане.

Данъчно облагане и осигуровки

Осигурителен стаж

Отразяване на Обезщетение по чл.218 в софтуер за заплати Плюс Минус

Въвеждане на отсъствие относно участие, в доброволните формирования за защита при бедствия

Полагане на извънреден труд

Въвеждане на извънреден труд в софтуер за заплати Плюс Минус