Документиране на неустойки и лихви с обезщетителен характер

Съгласно чл. 84 от ППЗДДС за документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.

Публикувано на: 2023-10-06

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.

Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.

Неустойки както от обезщетителен, така и от санкционен характер не формират данъчна основа. Лихвите с обезщетителен характер (така например – лихви за забава) също не формират данъчна основа, за разлика от възнаградителните такива (например – банковите лихви).

Съгласно чл. 84 от ППЗДДС за документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ (фактура, известие към фактура, протокол), а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.

Неустойките и лихвите се документират чрез издаване на първичен счетоводен документ, отговарящ на изискванията на Закона за счетоводството, от който да се вижда, че по съответната доставка се заплащат лихви за забава или неустойка.

Задължителните реквизити, които следва да съдържа първичният счетоводен документ са регламентирани в чл. 6, ал. 1 от ЗСч.

Издаденият документ не следва да се включва в дневниците по ДДС.

Документиране и отчитане в счетоводен софтуер Плюс Минус

За отчитане на полученото обезщетение (лихвата или неустойката) в счетоводен софтуер Плюс Минус може да се използва един от следните документи:

  • Уведомление за дължими суми (с тип УДС и име на файла noticeObl.pm);
  • Мемориален ордер (с тип: МО и име на файл: typeOperations.pm).

За отчитане на разходооправдателен документ за лицето, което е заплатило лихва или неустойка, в счетоводен софтуер Плюс Минус може да се използва един от следните документи:

  • Мемориален ордер (с тип: МО и име на файл: typeOperations.pm);
  • Разходен касов ордер (с тип РКО и име на файл rko.pm).