Публикувано на: 2011-08-09

Кога се прибягва до непълно работно време и как това е нормативно регламентирано?

Какви случаи на непълно работно време можем да имаме и как това се отразява в софтуер за заплати Плюс Минус?

Според чл. 138а. от КТ, при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.

Според чл. 138 от КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.  Месечната продължителност на работното време на работниците и служителите на непълно работно време е по-малка в сравнение с месечната продължителност на работното време на работниците и служителите, които работят по трудово правоотношение на пълно работно време в същото предприятие и изпълняват същата или сходна работа, но те не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение само поради непълната продължителност на работното им време в сравнение с работниците и служителите, които са страна по трудов договор на пълно работно време, изпълняващи същата или сходна работа в предприятието. Те ползват същите права и имат същите задължения, каквито имат работниците и служителите, работещи на пълно работно време, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от продължителността на отработеното време, трудовия стаж, притежаваната квалификация и други.

Нормална продължителност на работното време, предвидена в ч****л. 136. от КТ е петдневна работна дедмица с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа, т.е. 8 часа дневно.

От тук произтичат 2 варианта, по които може да бъде прието да се намали работното време.

-запазва се 5 двевната работна седмица, като се намалява работното време - запазва се 8 часовия работен ден, а се намалява работната седмица.

Как непълното работно време се отразява в софтуер за заплати Плюс Минус?

Вариант 1: В първия случай, единственото, което трябва да се направи, е да се промени в картона на лицата, в падащото меню Работно време – напр. от 8 на 6 часа. Променяйки работното време тук, програмата сама ще изчисли отработените часове и ще ги отрази във фиша на лицето.

Важно! Заплатата, която е записана в поле Основна заплата, в картона на лицето, трябва да е заплатата, съответстваща на 6-часовия работен ден!

Вариант 2: Намаляване на работната седмица. В личния картон на работниците и служителите, работещи при непълна работна седмица е необходимо да бъде избран броя на седмичните работни дни в параметър Раб.седмица.

Важно! В Основна заплата - в картона се въвежда договорената заплата за непълната работна седмица, а не за пълен работен месец. В Осигурителна сума - в картона, се въвежда минималният праг за длъжността за пълен работен месец.

Това е достатъчно за оформянето на картона на лицето, остава да бъдат въведени  неработните дни от седмицата.

За целта в програмата е предвидено перо 37 Неработни дни при непълно работно време. Предвидени са два начина на въвеждане на неработните дни:

  1. Ръчно – може да се използва при работа на непълно работно време, когато се отнася за един или няколко работника във фирмата. Неработните дни се въвеждат в екран Отсъствия аналогично на въвеждането на другите отсъствия в програмата. Ако неработният ден е само един ден от седмицата, примерно 06.08.2011 г., като начална и крайна дата на остъствието се задава тази дата.
  2. Автоматично - този вариант е за предпочитане  при работа на непълно работно време на цялата фирма, отдел или голям брой служители на фирмата. За целта от Операции се стартира документ Непълна работна седмица. След избор от падащо меню на неработния ден от седмицата /например петък/, автоматично се изчисляват и попълват неработните дни на лицата / програмата слага отметки на всеки петък от месеца/. След запис на изведената справка, всички петъци от месеца, са записани, като неработни с код отсъствие 37 и съответно така се записват и подават данните за Декларация Обр. 1 – с прекъсване и възобновяване на осигуряването – т.е. 4 дневна работна седмица и преизчислените работни часове, съответстващи на тази работна седмица. Ако има повече от 1 неработен ден /в посочения пример петък/, ръчно се слагат отметки на тези дни. Повече информация относно работата с този документ, може да се намери в помощната информация към документа.

Важно! Според чл. 138а, ал. 3 - С оглед създаване на възможност за преминаване от пълно на непълно работно време или обратно работодателят:

1. взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на пълно работно време на непълно работно време, независимо дали молбите са за същото или за друго работно място, когато съществува такава възможност в предприятието;

2. взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на непълно работно време на работа на пълно работно време или за увеличаване продължителността на непълното работно време, ако възникне такава възможност;

3. предоставя своевременно на подходящо място в предприятието писмена информация на работниците и служителите за свободните работни места и длъжности при пълно и непълно работно време, за да се улесни преминаването от работа на пълно работно време на работа на непълно работно време или обратно; тази информация се предоставя и на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2;

4. предприема мерки за улесняване на достъпа до работа на непълно работно време на всички нива в предприятието, включително за длъжностите, изискващи квалификация, и за ръководните длъжности, и при възможност за улесняване достъпа на работниците и служителите, които работят на непълно работно време, до професионално обучение с цел да се увеличат възможностите за израстване в кариерата и професионалната мобилност.

Тук можете да прочетете повече за складов софтуер Плюс Минус.