Публикувано на: 2016-07-06

_В счетоводната практика  под „_намаляване обема на работата”  се визират хипотезите, когато предприятието не работи с пълния си капацитет (снижаване на ръста на общата продукция, спаднал обем на извършваните услуги и др.)

При  престой“  временно се преустановява дейността на предприятието или на част от него.

  1. Въвеждане на непълно работно време от работодателя

Съгл. 138а. от КТ, при намаляване на обема на работа, работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено.

Това става след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите. Продължителността на намаленото работно време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.

Въвеждането на непълно работно време става с писмена заповед на работодателя, в която се определя кръгът на засегнатите служители и конкретните параметри на промяната.

В софтуер за заплати Плюс Минус има два начина за въвеждане на непълното работно време::

  • Намаляване продължителността на работния ден - в картона на лицето се променя работното време.

  • Въвеждане на неработни дни - в картона се променя работната седмица и се използва като вид отсъствие перо 37 Нераб.дни при непълно раб.време. Дните се отразяват като прекъсване и възобновяване на осигуряването.

Когато се въвежда  непълно работно време на цялата фирма, отдел или голям брой служители на фирмата по-удобно е неработните дни да се задават автоматично от  Операции/Непълна работна седмица .След  избор от падащо меню на неработния ден от седмицата, автоматично се изчисляват и попълват неработните дни на лицата.

В картона като Основна заплата се въвежда договорената заплата за непълната работна седмица, а не за пълен работен месец.

  1. Отразяване дните на престой

Съгл. чл. 173, ал. 4 от КТ работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни. В този случай дните на престой в софтуер за заплати Плюс Минус се въвеждат като Платен отпуск, чл.155, ал.1./Вид Отсъствие 1/

Според чл. 120, ал. 1 КТ работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава.

За времето, през което работникът или служителят е изпълнявал друга работа поради производствена необходимост, той получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа**, но не по-малко от брутното възнаграждение за основната му работа.**

В  софтуер за заплати Плюс Минус в зависимост от промяната, лицето може да бъде клонирано с цел въвеждане на нова длъжност или преназначаване в нов отдел.

Как следва да се отразят действителните дни на престой? В програмата няма конкретно перо за това. Може да се използва като вид отсъствие перо 26 Платен отпуск други. Дните на престоя се третират като дни в осигуряване.  Съгл. чл. 267 от КТ за времето на производствен престой , работникът има право на брутното трудово възнаграждение.