Публикувано на: 2011-07-27

І. Неплатен отпуск чл.160 КТ

Правото за ползване на неплатен отпуск е регламентирано в Кодекса на труда. Съгласно чл.160 ал.1 по искане на работника или служителя, работодателя може да разреши ползването на неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск или от продължителността на трудовия стаж.

Съгласно чл.160 ал.2 работодателят е длъжен да разреши еднократно ползване на неплатен отпуск на работник или служител, който е в правоотношение с институцията на Европейския съюз, извън случаите по чл.120а, с Организацията на обединените нации, с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с Организацията на Северноатлантическия договор или с други международни правителствени организации.

Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 дни – само ако това е предвидено в Кодекса на труда, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

Ползването на платен отпуск по чл.160 КТ се инициира от работника/служителя, като неговото волеизявление трябва да бъде предствано в писмен вид, като адресирана до работодателя молба, съдържаща изричното желание за предоставяне на неплатен отпуск, периода посочен от дата до дата и продължителността определена в работни дни.

За времето в неплатен отпуск, работникът/служителят не получава трудово възнаграждение, парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване или друго парично плащане.

За това време лицето не дължи социални осигуровки, а само здравни. Тежестта им в определени случаи се поема от работодателя, а в други – от работника. Вноската за здравно осигуряване е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание.

ІІ. Други неплатени отпуски

1. Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Съгласно чл.165, ал.1 от КТ след използване на отпуска по чл. 164, ал. 1 работничка или служителка с четири и повече деца при поискване има право на неплатен отпуск до навършване на 2-годишна възраст на детето, ако то не е настанено в детско заведение. Със съгласието на майката (осиновителката) този отпуск може да се ползва и от лицата по чл. 164, ал. 3. Времето през което се ползва неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се зачита за трудов стаж.

Здравноосигурителните вноски през времето на неплатен отпуск съгл.чл.165 от КТ са изцяло за сметка на работодателя.

2. Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл.167а КТ

След използването на отпуските по чл.164, ал.1 и чл.165, ал.1 всеки от родителите(осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение за пълна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца до навършване на 8-годишна възраст. В случаите по чл.167, ал.2 настойникът има право на отпуск по ал.1 в размер 12 месеца.

Времето на неплатен отпуск по чл.167 ал.1 се признава за трудов стаж. Отпускът по ал.1 може да се вземе наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.

При желание на лицето да ползва този вид отпуск, трябва да уведоми работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

3. Неплатен отпуск по чл.170 ал.2 и 3 от КТ

Съгласно чл.170 ал.2 КТ без съгласието на работодателя, работникът или служителят има право на неплатен отпуск в размерите посочени в чл.167 ал.1, намалени наполовина, който се признава за трудов стаж:

-          пре кандидатстване в средно училище – 3 работни дни; -          при кандидатсtване във висше училище или докторантура – 6 работни дни;

В случай, че работникът или служителят е ползвал платения или неплатения отпуск по чл.167 ал.1 и 2, но не е бил приет в съответното учебно заведение има право също на неплатен отпуск в посочените по-горе размери, който се признава за трудов стаж.

4. Неплатен отпуск – учащи се

Съгласно чл.171 ал.1 работниците и служителите по чл.169, ал.1 имат право на неплатен отпуск в следните размери:

-    за подготовка и явяване на изпит – да 20 работни дни за учебна година; -    (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни; -    за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца; -    (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка - до 4 месеца.

Съгласно чл.171 ал.2 от КТ в случай, че не е дадено съгласие от работодателя, работикът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал.1, намалени на половина.

Неплатеният отпуск по ал.1 и 2 се зачита за трудов стаж.

Ползването на отпуски от учащи се става в определено от работника или служителя време в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко от 7 дни предварително.

Научете повече за софтуер за заплати Плюс Минус.