Публикувано на: 2019-01-30

Ползването на неплатен отпуск става по инициатива на работника с отправянето на писмена молба до работодателя. Според чл.160, ал.1 от Кодекса на труда, работодателят по искане на работника или служителя може да разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.

Според действащото законодателство, работодателят няма основание да налага на работника или служителя да ползва неплатен отпуск. Това е възможно единствено в определени случаи предвидени в закона, но те са по-скоро извънредни и имат временен характер. Такъв например е параграф 3д от Преходните разпоредби на Кодекса на труда. Работникът има право да прекрати трудовия си договор без предизвестие, ако работотодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие.

Стаж и осигуряване по време на неплатен отпуск

За трудов и осигурителен стаж се зачита времето на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година, а над 30 работни дни, само ако това е предвидено в Кодекса на труда, друг закон или нормативен акт на Министерския съвет.

За дните в неплатен отпуск се дължат само здравни осигуровки и не се правят осигурителни вноски. През времето на неплатения отпуск не се дължи и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1, б) от Закона за здравното осигуряване за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой.

Въвеждане в модул ТРЗ и Личен състав Плюс Минус:

Неплатеният отпуск до 30-тия работен ден се въвежда от  екран Отсъствия с код 2 Неплатен отпуск (раб-л) или с код 27 Неплатен отпуск (лице) в зависимост от това дали здравните вноски са за сметка на работодателя или на лицето.

Ако неплатеният отпуск е над 30 работни дни, то времето в неплатен отпуск няма да се зачита за трудов стаж.

Декларация образец 1:

От 01.01.2019г. дните в неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж се записват в поле 16.5. Преди това тези дни се записваха в поле 16.4. дни без осигурителни вноски, зачетени за осиг.стаж.

След 30-тия работен ден в неплатен отпуск, осигуряването се прекъсва и се подава допълнителна Декларация образец №1 с код 28 в поле 12. Това в програмата се въвежда, като лицето се клонира с датата, от която неплатения отпуск е без трудов стаж. В новия основен картон се променя видът осигурен на 28 - Лица, които внасят само здравноосигурителни вноски. Когато служителят се върне на работа е необходимо катронът с вид осигурен 28 отново да се клонира с датата, на която осигуряването е възобновено и видът осигурен да се смени.

Декларация образец № 1 за времето в неплатен отпуск, което не се зачита за стаж се подава, когато лицето не е осигурено на друго основание и работодателят следва да внесе здравната осигуровка за сметка на работника.